Fler anbud med e-upphandling

E-upphandling kan bidra till att ledtider kortas och att fler leverantörer har möjlighet att delta i offentliga upphandlingar.

Till andra positiva effekter av e-upphandling hör att upphandlingsprocessen blir mer transparent och öppen samt att den administrativa bördan i upphandlingsprocessen minskar.

Konkurrensverket ställer sig därför positiv till EU-kommissionens grönbok om ökad e-upphandling.

Den gränsöverskridande offentliga upphandlingen kan också påverkas positivt av en övergång till elektroniska processer då det ökar potentialen för integreringen av upphandlingsmarknaderna i EU.

Konkurrensverket delar EU-kommissionens uppfattning om att bristande standardisering, betungande tekniska krav i synnerhet vid autentisering av anbudsgivare och avsaknad av harmonisering och ömsesidigt erkännande av nationella e-lösningar utgör hinder mot gränsöverskridande e-upphandling.

Konkurrensverket framhåller att det, utöver de problemområden som behandlas i grönboken, finns omständigheter av språklig och kulturell karaktär som utgör betydande hinder mot gränsöverskridande upphandling. Konkurrensverket anser inte att det bör införas rättsliga incitament i EU-lagstiftningen utan förespråkar istället att EU avvaktar effekterna av de åtgärder som vidtagits på EU-nivå såsom bland annat ePRIOR, eCERTIS och PEPPOL innan rättsliga incitament aktualiseras.

Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *