Fler företag nobbar upphandlingar

Trots allt tal om att underlätta den offentliga upphandlingen har förutsättningarna att delta i upphandlingar försämrats de senaste fem åren. Det tycker de företag som Svenskt Näringsliv tillfrågat. Följden: allt fler låter bli att lägga anbud.

40 procent tycker att det har blivit sämre, och av dessa uppger många att det blivit mycket sämre. Bara 14 procent upplever en förbättring, visar en undersökning från Svenskt Näringsliv. Den återgavs i organisationens nyhetsbrev den 2 mars.
Antalet anbud per upphandling har sjunkit konsekvent i flera år. I mer än hälften av alla upphandlingar läggs nu bara tre eller färre anbud. I var sjunde upphandling läggs bara ett enda bud. Det är den sämsta siffran i hela EU, enligt Svenskt Näringsliv.
Trenden med allt färre anbud syns i Upphandlingsmyndighetens statistik över upphandlingarna. Den senast redovisade statistiken från Upphandlingsmyndigheten (och Konkurrensverket) lades fram i november 2016. Där kan genomsnittligt antal anbudsgivare utläsas från år 2009 till 2015. ”För båda typer av tilldelningsgrund har det genomsnittliga antalet anbudsgivare minskat något över tiden”, konstateras det i rapporten från de båda myndigheterna (Statistik om offentlig upphandling 2016).

Angeläget med många anbudsgivare
Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket påpekar i rapporten att det ur konkurrenshänsyn är angeläget att en mångfald av organisationer – däribland både stora och små sådana – är intresserade av offentliga upphandlingar. De konstaterar:
”De krav och villkor som ställs bör vara tydliga och rimliga i förhållande till vad som ska upphandlas. Det kan vara lämpligt att utforma upphandlingar så att även mikroföretag och små företag kan lämna anbud. Detta kan till exempel ske genom att göra det möjligt att lämna anbud på delprojekt eller genom att förenkla rutiner och administrativa krav i anbuden. Sådana förbättringar kan även förenkla större företags deltagande.” De företag som Svenskt Näringsliv tillfrågat menar dock att utvecklingen går i motsatt riktning.

En oroväckande signal
En oroväckande signal, menar Svenskt Näringslivs regionchef i Skåne, Rolf Elmér, som anser att det bör bli enklare, inte svårare, att delta med anbud till offentlig sektor. Det finns företag som väljer bort deltagandet i upphandlingar för att de upplever det som alltför krångligt och tidskrävande.
Rolf Elmér pekar på den senaste tidens förslag om att införa olika sociala krav i upphandlingarna, som att företagen måste erbjuda praktik till personer långt från arbetsmarknaden. Malmö stad har dessutom infört en så kallad vita-jobb-modell där fackförbunden får långtgående rättigheter att kontrollera hur företagen lever upp till kollektivavtalsliknande villkor. De fackliga organisationerna ges med andra ord omfattande rätt till myndighetsutövande. Nu säger sig även Lunds kommun vilja ta efter denna modell.

Ökat regelkrångel
Enligt regionchefen är syftet gott men modellen leder till ökat regelkrångel och byråkrati för den som vill göra rätt. Risken är att fler seriösa företag skräms bort. Kommunens grunduppdrag bör vara att värna skattemedlen och säkerställa noggrant genomtänkta upphandlingar samt att följa upp att kraven efterlevs, menar Rolf Elmér.
OFFENTLIGA AFFÄRER söker Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten, för ytterligare kommentar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *