Fler vägar till jobb

522 miljarder till infrastruktur för jobb och tillväxt i hela landet. Regeringens främsta mål är full sysselsättning. Med ett väl fungerande transportsystem främjas jobb och tillväxt. Regeringen genomför därför en historisk satsning på infrastrukturen för att säkra arbetspendlingen och företagens behov av fungerande godsstråk. 522 miljarder kronor satsas under perioden 2014-2025. Det är en kraftig ambitionshöjning jämfört med tidigare regeringar och en ökning med 20 procent från föregående planperiod. Av de 522 miljarderna går 241 miljarder kronor till drift och underhåll, varav 155 miljarder kronor till väg och 86 miljarder kronor till järnväg. 281 miljarder kronor satsas för att utveckla infrastrukturen.

Kraftfull satsning på drift och underhåll
Regeringens satsning innebär en kraftfull förstärkning av drift, underhåll och reinvesteringar, i synnerhet för att höja tillförlitligheten i järnvägssystemet. Satsningarna på järnvägens drift och underhåll ökar med över 20 miljarder kronor jämfört med föregående plan. Sedan Alliansregeringen tillträdde 2006 har satsningarna mer än fördubblats i jämförbara priser. Regeringens satsning ska särskilt förbättra punktligheten i storstäder och högtrafikerade stråk och höja nivån på det förebyggande underhållet. Enskilt viktigast är insatser på Getingmidjan i Stockholm. Regeringen gör även omfattande investeringar i vägunderhållet. Investeringarna inriktas mot de mest trafikerade vägarna samt övriga vägar av stor betydelse för ett mer tillförlitligt vägsystem. Statsbidragen till enskilda vägar är fortsatt på historiskt höga nivåer, så att tillgängligheten upprätthålls i hela landet.

Stora investeringar för att utveckla transportsystemet
Drygt 150 investeringsprojekt i hela landet pekas ut i den nationella transportplanen. Det enskilt största projektet är ny järnväg för höghastighetståg mellan Stockholm (Järna)-Linköping (Ostlänken). Även mellan Göteborg-Borås (Mölnlycke-Bollebygd) byggs järnväg för höghastighetståg. Regeringen tar med dessa satsningar ett historiskt steg för att förnya den svenska järnvägen. Ytterligare satsningar är utbyggnad till fyra spår Malmö-Lund, dubbelspår på Västkustbanan, satsningar på Godsstråken genom Skåne och Bergslagen och utbyggnad av Mälarbanan (delen Tomteboda-Kallhäll) samt Västlänken. Regeringens investeringar innebär även ökad framkomlighet och trafiksäkerhet i vägsystemet genom till exempel Förbifart Stockholm och genom att flaskhalsar byggs bort utmed till exempel E20 i Västra Götaland, E22 i Skåne, E4 i Småland och E10 i Norrbotten.

Genom en överenskommelse med kommuner och landsting möjliggörs en utbyggnad av Stockholms tunnelbana med fyra nya tunnelbanesträckningar och 78 000 nya bostäder. I samverkan med Skåne görs en innovativ satsning på regionala superbussar. Bland regeringens satsningar finns även 3,5 miljarder kronor till gruvrelaterad infrastruktur för att gruvnäringen i framför allt Malmfälten och Bergslagen ska kunna fortsätta bidra till jobb och tillväxt. Sjöfartens roll stärks genom satsningar på farleder och anslutande infrastruktur till viktiga hamnar.

Investeringar för förbättrad miljö, hälsa och säkerhet
Regeringen satsar drygt 30 miljarder kronor på trimning, effektivisering samt miljöåtgärder. Av dessa ska 7,8 miljarder kronor användas till miljöåtgärder i befintlig infrastruktur. Exempel på trimning, effektivisering samt miljöåtgärder är bulleråtgärder, vattentäktsskydd, minskade barriäreffekter och åtgärder för att fler ska cykla och kunna göra det på ett säkert sätt. Därför investerar regeringen i cykelrelaterade åtgärder motsvarande byggande av 40 mil ny cykelväg.

För mer information gå in på www.nationellaplanen.se

Källa: Näringsdepartementet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *