Flexibla arbetsformer alltmer avgörande

Behovet av att säkerställa flexibla arbetsformer är större idag än någonsin, visar en ny undersökning.

Det är undersökningen Business Future Index som IT-företaget Unit4 nyligen presenterade och som visade att flexibla arbetsformer ökat markant. Samtidigt avslöjades att arbetsgivare riskerar att misslyckas med att förbättra riktlinjer och implementera rätt verktyg, vilket i en växande konkurrens om talanger kan leda till att anställda väljer en annan arbetsgivare som erbjuder mer flexibilitet.

Arbetstagarnas marknad

– Flexibilitet i arbetsvillkor blir alltmer avgörande för att behålla och attrahera den främsta kompetensen, säger Katarina Gunnarsson, Nordenchef på Unit4.

Hon menar vidare att det i mångt och mycket är arbetstagarnas marknad. Om man inte  skapar de rätta förutsättningarna så kommer de talanger man vill och behöver attrahera att söka sig vidare och bort. 

Katarina Gunnarsson.

– Det är känt sedan tidigare, men undersökningen visar att det har blivit än mer centralt. Flexibilitet som efterfrågas behöver speglas i alla delar; organisation, kultur och i tekniken, säger Katarina Gunnarsson.

Ökade förändringar

Business Future Index 2022 markerar effekterna av ökade förändringar i HR-strategier. Det framgår tydligt att organisationer med mer förändringar de senaste tolv månaderna uppvisar högre välmående hos sina anställda och bättre teamarbete.

Här är nyckelresultat ur undersökningen:

 • 76 procent av respondenterna anser att flexibla arbetsformer behöver förbättras och 62 procent tycker att verktygen för att stödja flexibla arbetssätt är otillräckliga.
 • 18 procent av respondenterna uppger att de har flexibla arbetsformer utan restriktioner.
 • 39 procent av organisationerna har haft anställda som lämnat dem för anställningar med mer flexibilitet under det senaste året.
 • Attrahera och behålla talanger (62 procent) är den högst prioriterade frågan för organisationer under kommande tolv månader.
 • Endast en fjärdedel av respondenterna uppger att mångfald är ett fokusområde under det kommande året.

Inkonsekvent implementering

92 procent av de tillfrågade i Business Future Index uppgav att deras organisation infört riktlinjer för flexibla arbetsformer. Dock framgår att mycket arbete återstår för att tillämpa riktlinjerna mer rättvist och säkerställa att anställda har rätt ramverk och verktyg. 

Index visade exempelvis att:

 • 37 procent har flexibla arbetstider, exempelvis kl. 09-15 med möjlighet att ta igen arbetstid på kvällen.
 • 31 procent arbetar i en helt flexibel hybridmodell (kontor och hemmakontor).
 • 31 procent är ålagda att arbeta delar av arbetstiden på kontoret (till exempel ett visst antal dagar i veckan).

Även om fördelningen mellan olika flexibla arbetsformer är någorlunda jämn och det är förståeligt att inte alla organisationer kan erbjuda distansarbete på heltid, indikerar annan data en obalans i hur riktlinjerna tillämpas. Medan 55 procent anger att flexibla arbetsformer gäller alla anställda, anger mer än en tredjedel (35 procent) att detta bara gäller delar av de anställda, beroende på arbetsroll, och nio procent anser att det beror på chefens godtycke och gäller bara vissa anställda. Eftersom mindre än en femtedel av de anställda har helt flexibla arbetsformer utan restriktioner, finns fortfarande mycket att göra för att förbättra riktlinjerna. Det är därför en affärskritisk fråga för organisationen att öka förändringstakten för att undvika tapp av talanger.

Pådrivande krafter 

Att attrahera och behålla talanger har fortsatt hög prioritet för alla organisationer globalt under det kommande året, men ytterligare utmaningar påverkar HR-strategier:

 • Behålla medarbetare – organisationer kämpar med att hitta och behålla personal med en mix av olika generationer (36 procent)
 • ESG (Environmental, Social and Governance) – en femtedel av respondenterna (20 procent) tror att företaget de arbetar på uppfattas ha låga betyg när det gäller ESG.
 • Mångfald – bara 25 procent av organisationerna planerar att utöka mångfalden inom företaget.

Mångfald och inkludering är fortfarande ett område att uppmärksamma. Antalet respondenter som uppger att deras organisation planerar att förbättra mångfalden ökar i jämförelse med förra årets Business Future Index, men det är fortfarande bara en fjärdedel som säger att de kommer att fokusera på frågan. Organisationer som överträffade sina affärsmål för 2021 hade oftast kommit längre i sina mångfaldspolicyer jämfört med organisationer som hade presterat sämre.

– Det finns ett behov att attrahera ett brett spektrum av talanger från skilda demografiska grupper för att möta efterfrågan på kompetens och Business Future Index visar att företag måste ge mångfald en högre prioritet, säger Tania Garrett, Chief People Officer, Unit4.

Undersökningsmetod

Unit4 gav Vanson Bourne, oberoende specialist på teknologimarknadsundersökningar, i uppdrag att utföra den kvantitativa forskning som den här rapporten bygger på. I maj och juni 2022 intervjuades totalt 3 450 respondenter från 12 regioner: USA (1000), Kanada (150), Storbritannien (400), Tyskland (400), Frankrike (200), Nederländerna (250), Norge (200), Danmark (100), Sverige (200), Belgien (150), Australien (200) och Singapore (200). Respondenterna kom från organisationer med 200-20 000 anställda – från olika avdelningar och nivåer inom alla privata och offentliga sektorer. 

Texten har redigerats och godkänts för publicering av OFFENTLIGA AFFÄRER.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *