Förbud för ränteavdrag på kommunala lån

Ett skattemässigt avdragsförbud ska gälla för alla räntor som ett kommunalt företag betalar på lån från kommunen. Det blir följden av ett förslag som Finansdepartementet presenterade i förra veckan.

 

Totalt sett lånar de kommunala bolagen idag 140 miljarder från kommunerna. Förslaget skulle kunna innebära en ökad skattkostnad på drygt 2 miljarder kronor.

– Om förslaget genomförs kommer det att få som konsekvens att kommuner och landsting antingen höjer skatterna, att staten måste höja statsbidragen eller att de kommunala bolagen istället måste vända sig till privata banker. Upplåning genom privata banker blir en dyrare lösning, skriver SKL på sin webbsida.

Förslaget innebär en utvidgning av det nuvarande avdragsförbudet för räntor på lån inom en koncern. Det nuvarande förbudet begränsar avdragsrätten på koncerninterna lån som har använts till att förvärva andelar i dotterbolag inom intressegemenskapen.

Förslaget riktar sig i första hand mot de internationella koncerner som skatteplanerar med räntebetalningar över landgränserna. Men eftersom en kommun inte beskattas för ränteintäkten medan kommunföretaget har avdragsrätt för räntekostnaden, omfattas även räntan på kommunala lån av avdragsförbudet. Förbudet ska gälla oavsett vad de lånade medlen används till. Även bostadsstiftelser där en kommun har det bestämmande inflytandet omfattas sannolikt av avdragsförbudet.

Anledningen till att Finansdepartementet föreslår en utvidgning är att det har visat sig att det, trots de nuvarande begränsningsreglerna, finns stora möjligheter att undgå bolagsskatt i Sverige genom ränteavdragsplanering. Enligt departementet går staten miste om skatteintäkter i mångmiljardklassen när internationella koncerner skatteplanerar med interna ränteintäkter och -kostnader.

Räntebetalningar till utländska koncernföretag som betalar en bolagsskatt på minst 10 procent ska även fortsättningsvis vara avdragsgilla. Nytt är dock att avdrag bara medges om företaget är verksamt i ett land inom EES (EU plus Norge, Island och Lichtenstein) eller, i vissa fall, i länder som har ett skatteavtal med Sverige. Men Skatteverket ska i dessa fall kunna vägra avdrag om verket kan visa att låneupplägget inte är affärsmässigt. Räntebetalningar till bolag i rena skatteparadis som inte har skatteavtal med Sverige kommer överhuvudtaget inte vara avdragsgilla från och med 2013.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Källa: SABO, SKL

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *