4,1 miljarder extra till vägar och järnvägar

Vi behöver utnyttja transportsystemet på ett smartare och effektivare sätt. Det konstaterar Trafikverket i Kapacitetsutredningen som går ut idag.

Det finns kapacitetsbrister i delar av transportsystemet, framför allt inom järnvägen är det mycket stora brister. Men att enbart bygga nytt löser inte kapacitetsproblemen i dag och är inte heller ekonomiskt försvarbart.

Utredningen ska visa vad som kan förbättras i det befintliga systemet, vad som kan utvecklas på kortare sikt till år 2025, och vilka möjligheter som finns på längre sikt till år 2050. Prognoserna mot år 2050 visar på en kraftig tillväxt av trafiken.

Kapacitetsvinster kan göras genom överflyttningar mellan trafikslag dit ledig kapacitet redan finns. Inom godstrafiken finns potentialer att gå över till sjöfart, inom persontrafik kan till exempel kompletteringar med buss i tvärgående stråk ge smidiga och billiga lösningar. Att utforma styrmedel som ger rätt utnyttjande mellan trafikslagen och samtidigt är konkurrensneutrala krävs för att få rätt effekt.

4,1 miljarder
Trafikverket föreslår att det nuvarande anslaget för åren 2012-2021 utökas med 3,6 miljarder per år för underhåll och reinvesteringar, samt 0,5 miljarder årligen för trimningsåtgärder. Efter genomförda förslag blir det anslag Trafikverket har för drift och underhåll för den återstående perioden fram till 2021 19,8 miljarder per år. För perioden 2022-2025 föreslår Trafikverket en utökning från 19,8 miljarder till 20,4 per år.

– Det är främst inom järnvägen som vi ser kapacitets- och effektivitetsbrister, men ekonomiska och administrativa styrmedel kan användas för att stötta och styra person- och godstrafiken mot en effektivare användning av transportsystemet, inom och mellan trafikslag, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm, som också betonar vikten av drift och underhåll – vi ska vårda det vi har.

Miljöpartiet firar
Gustav Fridolin och Stina Bergström från Miljöpartiet är positiva till att förslaget innehåller höghastighetståg i Sverige.

– Det är en stor framgång för oss att höghastighetsbanorna Stockholm-Linköping och Göteborg-Borås finns med i Trafikverkets förslag. Det har Miljöpartiet kämpat för länge. Nu har regeringen inga ursäkter för att inte ge Sverige en modern järnväg, säger Gustav Fridolin i en första kommentar till kapacitetsutredningen.

– Utredningen visar tydligt hur trångt det är på spåren. Vi är beredda att genomföra kapacitetsutredningens förslag med start nu. Men vi är samtidigt bekymrade över att det är många nödvändiga spårsatsningar som inte finns med, säger Stina Bergström, trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Alternativ finansiering
Per Åsling, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet, kommenterade också utredningen.
– För att klara av att bygga bort kapacitetsbrister behöver vi öppna upp för nya finansieringsmöjligheter. Centerpartiet vill bland annat låta AP-fonderna investera mer i infrastruktur. Fungerande transporter är en förutsättning för ekonomisk tillväxt. Att låta AP-fonderna placera mer i infrastruktur skulle därför både bidra till pensionernas utveckling och ekonomisk tillväxt.

Han pekar även på andra finansieringslösningar som Centerpartiet kommer att föreslå i arbetet med de kommande infrastruktur- och budgetpropositionerna:

– Ska vi kunna uppnå vår ambitionsnivå för Sveriges transportnät räcker sannolikt inte staten till. Vi bör därför låta även privata aktörer investera friska pengar i infrastruktur, i så kallad offentlig-privat samverkan. Den delvis privatfinansierade bron över Sundsvallsfjärden är en finansieringsmodell vi vill se även för resten av Sverige.

Prioriteringar
Sammanfattningsvis föreslår Trafikverket att detta prioriteras:

– styrmedel för effektivare och mer hållbara resor och transporter
– åtgärder inom drift, underhåll, och reinvesteringar
– paketlösningar där bristerna är som störst, dvs storstadsregionerna samt starkt trafikerade vägar och järnvägar
– ett strategiskt nät med – utpekade vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser och kombiterminaler för godstrafiken. För persontrafiken har stråk pekats ut både inom regionala och långväga resor

Kapacitetsutredningen går nu ut på remiss och remissvaren ska vara inne senast den 31 mars 2012. Trafikverket kommer under mars att genomföra regionala hearingar på sex orter i landet. Kapacitetsutredningen i sin helhet ska redovisas för regeringen senast den 30 april.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *