Försäkringskassan beslutar på otillräckligt underlag

Bara drygt 13 procent av de läkarintyg som behövs för beslut om sjukpenning uppfyller de krav på tillräcklig kvalitet som ställs i Försäkringskassans egen vägledning.

Det konstaterar Försäkringskassans tillsynsmyndighet ISF i en granskning. Sett till alla underlag som handläggaren har tillgång till finns informationen i 70 procent av ärendena. Även om man tar hänsyn till det totala beslutsunderlaget är kvaliteten i underlagen därmed oacceptabelt låg.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har på regeringens uppdrag granskat hur Försäkringskassan tillämpar de nya sjukskrivningsregler som infördes 2008 och 2010. ISF:s slutsats är att det förekommer vissa brister i tillämpningen. Det finns en tendens till att Försäkringskassans arbete inom flera delar av sjukförsäkringen präglas av ett myndighetsperspektiv snarare än av den försäkrades. Tillämpningen av reglerna skiljer sig också åt mellan Försäkringskassans olika kontor.

I vissa avseenden har handläggningen påverkats positivt av förändringarna. Försäkringskassans handläggare upplever att de nya reglerna har underlättat en mer aktiv sjukskrivningsprocess och att tidsgränserna i rehabiliteringskedjan underlättar kommunikationen med de försäkrade.

ISF finner i sin granskning också brister i tillämpningen som påverkar rättssäkerheten och effektiviteten i sjukförsäkringen. Brister förekommer i planer och utredningar, och prövningarna av arbetsförmågan vid de fasta tidsgränserna i rehabiliteringskedjan sker inte alltid tillräckligt tidigt, vilket påverkar förutsebarheten negativt för de enskilda.

Beslut om sjukersättning är alltför ofta inte motiverade så att den försäkrade kan förstå skälen för beslutet. ISF har i sin granskning också funnit att beslut om avslag ibland fattas på ofullständigt underlag, vilket kan vara en konsekvens av hur Försäkringskassan styr handläggningstiderna. Vid granskningen har även framkommit att vissa personer, som eventuellt skulle ha kunnat beviljas en förmån på lägre nivå än den man ansökt om, får avslag utan att informeras om denna möjlighet.

De rutiner som tagits fram för övergången mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för personer vars ersättning från sjukförsäkringen tagit slut har ett myndighetsperspektiv och är inte ändamålsenligt utformade för att stödja individen. Den information som sänds ut inför övergången är dessutom svår att förstå.

ISF har också funnit att det förekommer brister i likformigheten av tillämpningen. Det finns relativt stora oförklarade skillnader mellan Försäkringskassans olika kontor. En aktgranskning visar att detta delvis beror på varierande generositet i bedömningen.

Resultaten av granskningen har publicerats i fyra rapporter med titlar: Bedömning av arbetsförmåga vid de fasta tidsgränserna (ISF Rapport 2011:5), Rutiner för övergång från Försäkringskassan till Arbetsförmed- lingen (ISF Rapport 2011:6), Beslut om sjukersättning (ISF Rapport 2011:7) samt Styrning av Försäkringskassan (ISF Rapport 2011:2).

En sammanfattning av resultaten har publicerats i en huvudrapport med titeln Försäkringskassans tillämpning av den nya sjukskrivningsprocessen. Huvudrapport, ISF Rapport 2011:4.

Källa: Inspektionen för socialförsäkringen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *