Förslag till bättre krisberedskap

Försvarsutskottet har föreslagit åtgärder som rör samhällets krisberedskap. Förslagen gäller rekrytering av brandmän, helikopterresurser för sjuktransporter och ventilation i trapphus vid bränder.

Deltidsanställda brandmän behövs främst på landsbygden, men befolkningsutvecklingen har gjort det svårt för räddningstjänsten att rekrytera. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över rekryteringsfrågan och ta fram förslag på åtgärder som statens kan genomföra.

Utskottet föreslår också ett tillkännagivande om användningen av helikoptrar vid sjuktransporter. Utskottet vill att regeringen tar initiativ till överläggning mellan de statliga myndigheterna och representanter för sjukvården för att diskutera frågan. I det sammanhanget bör man överväga olika modeller för hur finansieringen ska ordnas.

Ett tredje förslag till tillkännagivande handlar om brandskydd i flerfamiljshus. För att trapphus och andra utrymningsvägar ska gå att använda vid lägenhetsbränder är det viktigt att ventilationen fungerar. Utskottet vill att regeringen låter undersöka vissa tekniska lösningar för bland annat ventilation. Utskottet föreslår också att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda behovet av ytterligare regler för ventilation av trapphus.

Källa: Riksdagen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *