Förslag till nya regler vid hyra av lokaler

Konkurrensverket föreslår en ändring i upphandlingsreglerna för att undvika problem när myndigheter tecknar hyresavtal för lokaler.

Konkurrensverket har ett uttalat uppdrag att uppmärksamma hinder mot en effektiv offentlig upphandling och i sådana fall lämna förslag till hur reglerna kan ändras.

Verket har nu känt sig manad att göra just detta eftersom det uppstår motsättningar mellan förordningen om statliga myndigheters lokalförsörjning och upphandlingslagstiftningen.

Idag får statliga myndigheter ingå hyresavtal med längre löptid än sex år endast efter regeringens medgivande. För universitet och högskolor gäller detta för avtal med en löptid om minst tio år.

För att få ett sådant medgivande måste myndigheter först vända sig till Ekonomistyrningsverket för att få synpunkter på avtalets överenskomna hyrestid och kostnader. Yttrandet bifogas sedan ansökan till regeringen.

Detta innebär att myndigheten först måste upphandla ett hyresavtal och utse en hyresvärd, innan man vänder sig till regeringen för godkännande eftersom kostnaderna är beroende av de anbud som kommer in.

För myndigheter som behöver mer specialanpassade lokaler för sin verksamhet och vars hyresavtal därmed ska upphandlas enligt upphandlingsregelverket, det vill säga myndigheter som måste specialanpassa lokaler inför ingående av hyresavtal, uppstår härmed problem vid tillämpning av upphandlingsreglerna.

Inför upphandling av dessa avtal kan det vara svårt för myndigheten att utforma underlaget för upphandlingen eftersom man inte känner till alla nödvändiga förutsättningar. Detta beror på att det är regeringen som avgör vilken hyrestid som ska gälla.

Under vissa omständigheter kan en ändring innebära att en ny upphandling enligt regelverket måste genomföras. Så som reglerna ser ut idag kan det uppstå en situation då myndigheten bryter mot de grundläggande EU-rättsliga principerna om likabehandling och transparens.

Konkurrensverket föreslår att nuvarande ordning ändras, och myndigheten först ansöker om medgivande till hyrestiden utifrån ett förslag på hyresavtal, förslagsvis vid utarbetande av förfrågningsunderlaget och/eller vid anbudsutvärderingen.

Källa: Konkurrensverket

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *