Försök med elvägar för tunga fordon

Tunga fordon står för en inte obetydlig del av transportsystemets energianvändning och nästan all trafik med tunga fordon drivs med fossila bränslen. Ett försök med elvägar kommer därför att genomföras i Sverige.

Energianvändningen har procentuellt ökat mest inom godstransportområdet och nästan all trafik med tunga fordon drivs med fossila bränslen Det är angeläget att bryta den utvecklingen. Trafikverket, VINNOVA och Energimyndigheten samarbetar i ett projekt där leverantörer ska utveckla, demonstrera och utvärdera elvägar som en möjlig metod för att minska användningen av fossil energi i det svenska transportsystemet. Försöket ligger i linje med regeringens mål om en energieffektiv och fossilfri fordonsflotta till 2030 och ska bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft.

De tre myndigheterna vill tillsammans skapa ett kunskapsunderlag för beslut om eventuell fortsatt utveckling och implementering av elvägar för tunga fordon i det svenska vägtransportsystemet. En s.k. förkommersiell upphandling ska leda fram till att utveckla och tillämpa kunskap och lösningar i samverkan mellan industri, akademi och myndigheter. Det innebär att i realistiska förhållanden kunna utvärdera olika tekniker för elvägar.

I ett första steg bjuder nu Trafikverket in intressenter att anmäla sitt intresse för att vara med om att utveckla elvägar. Inriktningen är att låta minst två leverantörer bygga demonstrationsanläggningar i Sverige som kan vara i drift under 2015. Detta förutsätter att aktuella leverantörer blir kvalificerade och får avtal som först innebär detaljprojektering och sedan upprättande av demonstrationsanläggning.

Elvägar är ett koncept som utvecklats betydligt under de senaste fem åren. Teknikerna är nu så pass mogna att några av dem kommer att kunna demonstreras eller implementeras runt om i världen under de närmaste åren. Förutom att det är ett sätt att utveckla miljösmarta transporter så utnyttjar elvägar också det befintliga vägnätet.

Kontakt:
Anders Berndtsson Trafikverket, 010-123 65 29
Lisa Silvemark Trafikverket, 010-124 25 12 (för frågor om upphandlingen)
Filip Kjellgren VINNOVA, 070-161 38 20
Magnus Henke Energimyndigheten, 016-544 21 03
Trafikverkets pressjour, 0771-311 500

KÄLLA: VINNOVA

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *