Förtroende mellan parterna krävs

Johanna Sandefeldt på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger sina tips på hur man startar ett privat-offentligt samarbete kring krisberedskap.

Ha gärna ett konkret mål att börja samverkan kring, en uppgift som ska lösas. Det kan handla om förebyggande åtgärder, eller verktyg för krishantering i en kris, eller att dra lärdom av en kris (efter kris). Resultatet ska helst vara till nytta för alla inblandade.

Det är till fördel om målet är kopplat till en långsiktig vision och strategi för hur krisberedskapen och privat-offentlig samverkan ska utvecklas.

Det är lämpligt att den offentliga sidan, kommuner och länsstyrelser, initierar samverkan.

Det ska hållas i åtanke att de samverkande parterna är likvärdiga och självständiga och ska behandlas därefter. Samverkan är frivillig!

Det kan ibland vara lämpligt att använda redan befintliga nätverk, särskilda grupperingar behövs inte alltid byggas upp. För vissa frågeställningar finns dock behov av mer projektliknande strukturer.

Engagera nyckelaktörer tidigt för att förvissa er om att det finns en samsyn kring samverkansbehovet. Alla måste se nyttan.

Klarlägg gärna ägarförhållanden för idéer och system som kan komma fram under arbetet, hur utbyte av konfidentiell information ska ske med mera. Detta ger goda förutsättningar för samverkan.

Se över behovet av resurser i olika former (ledning, finansiering osv.) och hur detta ska lösas (en part betalar, samfinansiering).

Förbered möten noga, med motiv till varför samverkan behövs och varför de inbjudna är där. Det är viktigt att alla har samma problembild och ser vinster i en gemensam lösning.

Ha i åtanke att förtroende mellan parterna är a och o och bejaka ”mjuka värden” – fastna inte i teknik och produktion.

Överväg noga vilken samverkan som ska startas, med vilka och när. Områden att samverka kring kan vara:
Risk- och sårbarhetsanalyser, konsekvensanalyser hur en verksamhet kan bedrivas på acceptabel nivå oavsett vad som inträffar.
Skapa ett gemensamt program för kontinuitetshantering
Ta fram och fördela ansvar för förebyggande och avhjälpande åtgärder
Samordna resurser och aktiviteter
Tillgodose behov av kvalificerad ömsesidig information om hot, risker och lösningar
Ge information till allmänheten och andra aktörer om hur man skapar ett säkrare och robustare samhälle.

Det finns ett antal handböcker i samverkan utgivna av olika aktörer.
Finansiella sektorns privat-offentliga samverkan, FSPOS, har tagit fram ”Handbok: i lust och nöd”.
Krisberedskapsmyndigheten gav ut ”Handbok i privat-offentlig samverkan inom området krisberedskap”
Nätverket POS SR har gett ut ”Handbok för kontinuitetsplanering i privat-offentlig samverkan” och finns tillgänglig via Energimyndighetens hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *