Förebygg hot och våld i skolan

Hot och våld i skolan upplevs ha ökat på senare år. Nyligen presenterade regeringen en nationell handlingsplan för trygghet och studiero i skolan. Säkerhetsföretaget AddSecure, som förser kommuner runt om i Sverige med olika trygghetslösningar, välkomnar att frågan om förebyggande säkerhetsarbete i skolan lyfts.

OFFENTLIGA AFFÄRER har fått en digital intervju live med Magnus Hammarsten, Nordenansvarig och talesperson för skolsäkerhet på AddSecure (se nedan).

Lärarfacken har pekat på problemen. ”Det är en helt oacceptabel situation, som Lärarförbundet aktivt arbetar för att motverka”, konstaterar facket.

Nationell handlingsplan
I den nationella planen för trygghet och studiero i skolan som regeringen lagt fram sägs det: ”En skola präglad av trygghet och studiero är en rättighet för alla och en grundförutsättning för lärande och utveckling”. Planen lyfter frågor om krisberedskap och förebyggande säkerhetsarbete i skolan och föreslår lagändringar.

Med anledning av den nationella planen för trygghet och studiero i skolan uppgerAddSecure i en kommentar: AddSecure tar frågan om en trygg skola på stort allvar och välkomnar det nationella, strategiska och systematiska långsiktiga arbetet som föreslås när det kommer till trygghet och säkerhet i svenska skolor, där både lärare och elever är i fokus.

Intervju med talesperson
Här följer intervjun med Magnus Hammarsten, AddSecure.

Nyligen kom Utbildningsdepartementet med den omtalade nationella planen för trygghet och studiero i skolan, som bland annat lyfter frågor om krisberedskap och förebyggande säkerhetsarbete i skolan. Hur ser ni på förslagen i den och vad kan ni bidra med där?

– Det är bra att regeringen tar de här frågorna på allvar. Planen gör en tydlig koppling mellan undervisning och beredskap för allvarliga händelser. Det är av yttersta vikt att alla skolor har beredskapsplaner, både för eventuella små och stora incidenter som kan inträffa, och att personalen är utbildad för att hantera hot och våld.

AddSecure erbjuder allt från utbildningsinitiativ till olika säkerhetslösningar för skolan. Vad är skillnaden mellan dessa och hur samspelar de? 

– Tekniska lösningar är viktiga men man ska inte stirra sig blind på dem – det behövs även utbildning i hur man hanterar olika situationer. Se bara på yrkesgrupper som polis, ambulanspersonal och räddningstjänst – de övar och övar hela tiden!

– På skolor utförs det löpande brandövningar med utrymning, men hur kommer det sig att vi inte övar på andra riskfyllda scenarier? Utöver att inkludera en strategi för inrymning i sin krisplan, så krävs det av skolorna att systematiskt öva på den typen av händelser för att skolpersonalen och eleverna ska bli trygga i rutinen.

– Tekniken kan underlätta kommunikationen och spara tid så att man snabbt kommer igång med en insats när det värsta händer. Det kan handla om hur lärarkollegiet informerar varandra och hur rektor kan sprida information vid ett allvarligt läge. Behövs en utrymning av skola? Ska dörrar låsas, och så vidare.

AddSecure påtalar vikten av att ta tryggheten i skolan på stort allvar och välkomnar det strategiska och systematiska långsiktiga arbetet som föreslås för trygghet och säkerhet i svenska skolor, där både lärare och elever är i fokus. Ni lyfter detta i en egen rapport, Trygg Skola 2021. Berätta mer om den och innehållet!

– I vår rapport tittar vi mer på trygghetssidan. Vi har intervjuat drygt tusen föräldrar och det visar sig att hot och våld ses som ett allvarligt problem i skolan. Det är ett större problem än mobbning för föräldrarna, vilket är anmärkningsvärt.

OFFENTLIGA AFFÄRER har tagit del av rapporten. Där framgår bland annat att bland de föräldrar som upplever otrygghet på sitt barns skola, så är det våld och hot om våld bland elever (52 procent) som bidrar mest till känslan av otrygghet.

Oroliga föräldrar
Rapporten visar också att var tredje förälder (32 procent) upplever hot och våld på barnets skola. Bland de föräldrar som upplever att det förekommer hot och våld är 39 procent mycket eller ganska oroliga över barnets säkerhet i skolan. Dessutom upplever var femte (21 procent) förälder att säkerheten/tryggheten har blivit sämre i skolan de senaste tre åren.

AddSecure, som länge arbetat med frågan om trygga skolor, menar att säkerhetsarbetet behöver utgå ifrån varje enskild skolas förutsättningar men att alla skolor bör förses med nödvändiga resurser, verktyg och utbildning för att kunna hantera hot- och våldsincidenter.

– Våra insatser handlar om att göra personalen mer bekväm och om att höja nivån på trygghets- och säkerhetsarbetet, summerar Magnus Hammarsten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *