Förenkla upphandlingsreglerna ytterligare

EU:s upphandlingsdirektiv behöver förenklas ännu mer. Det nya regelverket har i vissa delar blivit mer flexibelt, men det räcker inte, anser SKL i ett yttrande.
Den statliga utredningen ”Nya regler om upphandling” går i huvudsak igenom hur EU:s nya upphandlingsdirektiv ska implementeras i Sverige. SKL har i många olika sammanhang lyft fram vikten av att upphandlingsdirektivet förenklas – men fortfarande kan förbundet konstatera att regelverket är för komplext och omfattande.
–  Upphandlingsreglerna har till viss del blivit mer flexibla men vi vet att det går att göra mer. Ett gott exempel är direktivet om upphandling av koncessioner. Det är inte lika detaljerat som upphandlingsdirektivet, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.
SKL vill att regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att förenkla regelverket för upphandling under tröskelvärdena och upphandling av sociala tjänster.
Utredningen föreslår att de nya lagarna ska innehålla bestämmelser om dynamiska inköpssystem*. Det tycker SKL är bra. Förbundet är positivt till att dynamiska inköpssystem kan användas även vid upphandling som faller utanför direktivens tillämpningsområde.
– Dynamiska inköpssystem ökar konkurrensen och möjliggör för nya leverantörer att komma in under pågående avtalstid. Det främjar e-handeln, vilket är ett viktigt område där våra medlemmar ligger i framkant, säger Anders Knape.
SKL är positivt till utredningens förslag att Sverige även i fortsättningen ska ha två separata upphandlingslagar. Dessa ska inte innehålla bestämmelser om bygg- och tjänstekoncessioner, utan de bestämmelserna hamnar i en egen lag. Det är också bra att de nya upphandlingsreglerna fortsättningsvis ska innehålla bestämmelser om att miljöhänsyn och social hänsyn bör beaktas vid offentlig upphandling.
* Ett dynamiskt inköpssystem är en helt elektronisk process för anskaffning av standardprodukter till en upphandlande myndighet. Upphandlingsförfarandet är avsett för att effektivisera anskaffningen av väl definierade ”enkla” produkter som anskaffas löpande och är återkommande. Källa: Konkurrensverket
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnade reservation på del av yttrandet.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *