Företag investerar i klimatet

Alltfler företag investerar via Klimatklivet för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Det stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv och gör att strukturella förändringar och innovationer som är nödvändiga för att nå klimatmålen genomförs.
OFFENTLIGA AFFÄRER har intervjuat Nanna Wikholm, projektledare på Naturvårdsverket, som tycker det är glädjande med ett så stort intresse för att göra klimatinvesteringar och söka medfinansiering för det.
– Vi bedömer att åtgärderna som Klimatklivet delfinansierat inte hade genomförts utan stöd. De är viktiga för att nå klimatmålen; särskilt de som rör transporter, säger hon.
Vad ska hända med rapporten nu?
– 
Den är lämnad till regeringen för att visa hur vi använt stödpengarna. Vilken typ av åtgärder, vilka som fått, beräknade utsläppsminskningar, med mera.
Naturvårdsverket räknar på alla investeringar för att se i vilken omfattning målen uppnås och hur effektiva insatserna är.
Nyligen lämnade man den samlade redovisningen av Klimatklivet till regeringen. I den framgår att över 70 procent av de 3,3 miljarder kronor som hittills betalats ut har gått till privata företag.
Fossila bränslen byts ut
Bland företagen dominerar åtgärder där fossila bränslen som olja, naturgas och gasol byts ut mot förnybart bränsle. Andra typiska åtgärder handlar om produktion och distribution av flytande biogas och produktion av andra biodrivmedel.
Ytterligare en växande grupp bland de som får stöd är bostadsrättsföreningar som vill investera i laddstationer för elbilar. Det är den vanligaste typen av åtgärder i Klimatklivet. Alla dessa satsningar behövs för att få till det teknikskifte som minskar utsläppen av växthusgaser och gör industrin bättre rustad att möta framtidens miljökrav.
Finns det något som sticker ut?
– Kopparbergs har till exempel genomfört en energikonvertering, byggt om sin värmecentral och gått över till biobränslen. Därmed har man kunnat fasa ut fossila bränslen. Ett annat storföretag som gör en intressant åtgärd är Setra som investerar i att göra bioolja av sitt sågspån. Att använda restprodukter från skogen är bra för miljön, menar Nanna Wikholm.

Positiva samhällseffekter
Rapporten som lämnats till regeringen visar också att Klimatklivets åtgärder bidrar till flera positiva effekter i samhället, såsom bättre luftkvalitet, ökad sysselsättning och möjlighet till spridning och introduktion av miljöteknik i flera delar av samhället.
De 2 300 investeringar som Klimatklivet stöttat minskar utsläppen med 930 000 ton koldioxid per år. Statens kostnader för utsläppsminskningarna beräknas uppgå till 20 öre per kilo koldioxid. Sedan 2015 har intresset för satsningen ökat kontinuerligt.
Hela rapporten, samt ytterligare information om Klimatklivet, finns att läsa på Naturvårdsverkets webbplats. Där finns även en lista med goda exempel på miljömål som företag och andra kan ta till sig.

Om Klimatklivet
Klimatklivet ger investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Här hittar du information och hjälp inför ansökan till Klimatklivet.
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.