Forskningsrapport om kostnadsinformation ur ett konkurrensrättsligt perspektiv

Carl-Johan Petri och Nils-Göran Olve vid Linköpings universitet har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, analyserat teori och empiri om hur företagsintern kostnadsinformation registreras, analyseras och presenteras. De har också tittat på hur kostnadsinformationen kan användas som underlag i konkurrensrättsliga bedömningar.
I samband med vissa konkurrensrättsliga bedömningar är det viktigt att kunna teckna en korrekt bild av ett företags kostnadsläge, både för hela verksamheten och för enskilda produkter. Dessa kostnadsuppskattningar kan t.ex. användas för att bedöma om ett företag prissätter sina produkter under ”självkostnaden” (t.ex. i syfte att eliminera konkurrenter)  eller för att bedöma företagets lönsamhetsmarginaler.
Denna rapport bidrar till att utveckla dialogen mellan Konkurrensverket och andra parter kring metoder för bedömningar av kostnader. Därigenom stärks också Konkurrensverkets möjligheter att på ett transparent och förutsägbart sätt genomföra utredningar där kostnadsberäkningar är av stor vikt utifrån ett konkurrensrättsligt perspektiv.
Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *