Fortsatt ljust för stats­finanserna

Återhämtningen i svensk ekonomi och statens finanser sker snabbare än tidigare väntat.

Pressmeddelande

Under året som gått har återhämtningstakten successivt skruvats upp i ESV:s prognoser och nu väntas statsbudgeten i stort sett nå balans redan i år.

– Endast ett mindre underskott på 5 miljarder kronor väntas i år. Det är stor skillnad mot den dystra bild som tecknades för ett år sedan. Då prognostiserade vi ett underskott i statsbudgeten på 70 miljarder kronor för 2010, konstaterar ESV:s två prognosansvariga Kristina Ström Olsson och Håkan Jönsson.

ESV bedömer att BNP-tillväxten 2010 blir 5,3 procent, vilket är en uppjustering jämfört med bedömningen i augusti. Det beror främst på ett större bidrag från lagerinvesteringarna än väntat. Även konsumtionen och övriga investeringar har reviderats upp.

Stora överskott väntas framöver
Längre bort i prognoshorisonten siktas stora överskott i staten och den offentliga sektorn. En viktig förklaring till de stora överskotten är att den ekonomiska tillväxten bedöms fortsätta att öka starkt även om det inte rör sig om tillväxtsiffror som under 2010. En annan viktig förklaring är den mycket måttliga utgiftsökningen under perioden. I kombination med en oförändrad skattekvot 2011–2015 medför detta att budgetsaldot och det finansiella sparandet ökar kraftigt. Mellan 2010 och 2011 sjunker skattekvoten, bland annat till följd av att skatten för pensionärer sänks från årsskiftet.  

Skuldkvoten – statsskulden som andel av BNP – väntas uppgå till 34 procent i slutet av 2010. Den starka budgetsaldoutvecklingen bidrar till att skuldkvoten sjunker brant framöver. År 2015 bedöms den uppgå till 18 procent av BNP.

Det konjunkturjusterade sparandet visar att överskottsmålet överskrids under de bortre åren i prognosperioden. Detta kan tolkas som att det framöver kommer att finnas utrymme för åtgärder som innebär varaktigt högre utgifter eller lägre inkomster. Det är dock vanskligt att räkna hem dessa överskott, främst på grund av osäkerheter i den makroekonomiska utvecklingen.

Läs prognosen i sin helhet på esv.se.

Källa: Ekonomistyrningsverket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *