Fortsatta otydligheter i förslag till ny PSI-lag

Den så kallade PSI-lagen innehåller otydligheter som kan leda till risker för den personliga integriteten. Lagen bör ändras så att det inte lämnas något utrymme för missuppfattningar, menar Datainspektionen som ett svar på en statlig utredning om ändringar i lagen.
Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, den så kallade PSI-lagen, kom till 2010 som en följd av ett EU-direktiv från 2003. En statlig utredning föreslog tidigare i år en rad ändringar i lagen och andra åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar. Datainspektionen har nu yttrat sig över utredningens förslag.
Utredningen konstaterar att PSI-lagen innebär risker för felaktig spridning av information och otillbörliga intrång i den personliga integriteten men föreslår inga ändringar i lagen för att motverka detta. Enligt Datainspektionen bör PSI-lagens förhållande till bestämmelser om tillhandahållande av handlingar och skyddet för den personliga integriteten tydliggöras direkt i lagen.
– Det finns ett behov av att förtydliga att PSI-lagen i sig inte medför någon skyldighet för myndigheter att lämna ut handlingar. Myndigheters möjligheter att lämna ut handlingar regleras i andra lagar, till exempel offentlighets- och sekretesslagen och personuppgiftslagen. För att tydliggöra detta bör de viktigaste författningarna, som är avgörande för om PSI-lagen över huvudtaget blir tillämplig, anges direkt i PSI-lagen, berättar Lena Carlsson, jurist på Datainspektionen.
Källa: Datainspektionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *