Framgångsrika skolkommuner lyfts fram i ny rapport

Framgångsrika skolkommuner ser olika ut när det gäller befolkningsstorlek, elevernas socioekonomiska bakgrund och de satsar också olika mycket pengar på skolan. Det visar Sveriges Kommuner och Landsting i rapporten ”Öppna jämförelser– grundskolan 2009”. I rapporten presenteras kommunerna med de bästa sammanvägda resultaten.

– Många kommuner bedriver ett lysande arbete med sina skolor. När vi nu lyfter fram de mest framgångsrika skolkommunerna vill vi sporra till fortsatt utveckling i hela landet. I det arbetet har Öppna jämförelser blivit ett verktyg för att uppmärksamma och ta tag i utmaningar och problem, säger Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting.

”Öppna jämförelser – grundskolan 2009” redovisar elva resultat- och sju resursindikatorer. Nyheter i år är ett sammanvägt resultat baserat på elevernas betyg och provresultat, ett avsnitt om likvärdig betygssättning, en forskningsöversikt om sambandet mellan resultat och resurser samt en indikator som visar kommunernas effektivitet med hänsyn tagen till deras olika strukturella förutsättningar.

Resultaten för eleverna i landets grundskolor har i många kommuner blivit bättre. Antalet kommuner där fler än 80 procent av eleverna når målen i alla ämnen har ökat och antalet kommuner där fler än 95 procent av eleverna klarar ämnesproven i årskurs 9 har ökat i både svenska och engelska. Samtidigt har färre elever blivit behöriga till gymnasieskolans nationella program.

Framgångsrika skolkommuner ser olika ut när de gäller befolkningsstorlek, elevernas socioekonomiska bakgrund och de satsar också olika mycket pengar på skolan. Ett framgångsrikt utvecklingsarbete behöver inte nödvändigtvis innebära mer resurser. Det centrala verkar snarare vara hur resurserna används.

– Det viktigaste är skolans medarbetare. Därför gäller att rekrytera och utveckla kompetenta lärare och skolledare som kan involvera eleverna lärandet. Skolor och kommuner behöver även jämföra sig med andra och ta till sig forskning om hur bra undervisning bedrivs, säger Håkan Sörman.

– En väl fungerande målstyrning med en systematisk uppföljning av elevernas kunskapsutveckling samt ett genomtänkt värdegrundsarbete ser också ut att leda till framgång. Det kan handla om relationer, bemötande och positiva förväntningar. Några sådan indikatorer är inte med rapporten eftersom det inte finns jämförbar statistik, men framgångsrika kommuner pekar själva på det, säger Håkan Sörman.

Under hösten arrangerar SKL regionala konferenser om hur Öppna jämförelser kan användas och till årsskiftet publiceras en skrift med konkreta exempel från framgångsrika skolkommuner.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *