Fransk minister besökte Arbetsgivarverket

Georges Tron, fransk minister med ansvar för statlig förvaltning, besökte Arbetsgivarverket för att skaffa sig kunskap om den svenska modellen för statliga löneförhandlingar och trygghetsfrågor.

Georges Tron, inledde sitt besök genom att konstatera att den svenska partsmodellen för att förhandla statliga löner, var ”utomordentligt” annorlunda än den franska.

I Frankrike är det regeringen som ytterst ansvarar för lönesättningen av 5,2 miljoner statsanställda. Från fransk sida var man samtidigt medveten om att den svenska modellen under lång tid lyckats åstadkomma reallöneökningar för de statsanställda utan att överskrida de ramar som samhällsekonomin tillåter.

Att närmare kunna studera dessa samband var en av anledningarna till att Georges Tron och hans stab under veckan träffar regering, Arbetsgivarverket och fackliga organisationer.

Arbetsgivarverkets generaldirektör Göran Ekström och ekonomen Roger Vilhelmsson beskrev hur ramanslagsmodellen ger en stor frihet för arbetsgivare och fack att med ett minimum av central reglering, lokalt kunna förhandla avtal och villkor som säkrar verksamheternas kompetensförsörjning.

Från fransk sida hade man innan besöket också visat intresse för det statliga Trygghetsavtalet och den partsgemensamma Trygghetsstiftelsen. Cajsa Linder från Arbetsgivarverket, berättade därför närmare om Trygghetsavtalets konstruktion och Trygghetsstiftelsens VD Caroline Söder, beskrev olika metoder för att individanpassa stödet till uppsagd statlig personal.

I en sammanfattning av sina intryck menade Georges Tron att den svenska modellen verkade fungera utmärkt men att den inte är direkt överförbar till en fransk tradition av centraliserad lönebildning och styrning av statsförvaltningen.

Möjligheterna att låta sig inspireras av Trygghetsstiftelsen var däremot avsevärt större eftersom dess arbetsmetoder är oberoende av landets förvaltningstradition.   

Källa: Arbetsgivarverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *