Fritt val av hjälpmedel

Ska en nationell webbtjänst för att hitta och jämföra hjälpmedel komma att ändra på den idag mycket ojämlika förskrivningen av hjälpmedel?

Regeringen vill underlätta för personer med funktionsnedsättning att fritt kunna välja hjälpmedel. Under hösten avsattes 19 miljoner kronor på att utveckla en webbtjänst som ska stärka brukarnas möjlighet att hitta och jämföra hjälpmedel. Tjänsten ska byggas in i 1177.se som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting.

– En grundförutsättning för att brukaren själv ska kunna besluta om val av hjälpmedel är att hon eller han är informerad om hur sortimentet ser ut och vilka produkter som är tillgängliga. Detta gäller både i det egna landstingets upphandlade sortiment, och i andra delar av landet eller på den öppna marknaden, säger barn- och äldreminister Maria Larsson.

Stora skillnader i landet
Enligt en undersökning från Hjälpmedelsinstitutet är det idag stora regionala skillnader i tillgången på hjälpmedel. Endast drygt hälften av landstingen i undersökningen kunde förskriva de flesta av hjälpmedlen som efterfrågades i undersökningen.

Resultatet visar också på olika förutsättningar för att få information eftersom transparensen i många landstings villkor inte är optimal. Villkoren för de hjälpmedelssortiment som finns på landstingens webbplatser stämde inte alltid när uppgifterna sedan kontrollerades. Bland annat var förskrivningsmöjligheterna oklara. Ett exempel är, att trots att ett hjälpmedel inte finns i det upphandlade sortimentet, går det att genom särskild prövning få det förskrivet.

Och skillnader i kostnad
Ett slående resultat från undersökningen är hur kostnaderna för att få tillgång till hjälpmedel varierar beroende på var i landet man bor. Kostnaden för den enskilde individen i kartläggningen varierar mellan 0 och 25 000 kronor.

Det är närmare tio procent av Sveriges befolkning som använder hjälpmedel för att kompensera en funktionsnedsättning, och många befinner sig i en redan ekonomiskt utsatt situation.

– De skillnader mellan landsting och regioner som vi kan se i kartläggningen ter sig orimligt stora, säger Jan Grönlund, direktör för Hjälpmedelsinstitutet. Dessa skillnader är inte heller i linje med hälso- och sjukvårdslagens intentioner. På flera andra områden finns både nationella riktlinjer och strategier. Det borde det finnas även inom hjälpmedelsområdet.

Webbtjänsten klar 2014
Den nya webbtjänsten ska vara i drift från halvårsskiftet 2014. Då ska allmänhet och brukare bland annat kunna få information om hjälpmedel, jämföra produkter med varandra, samt få information om vart man kan vända sig i sitt landsting för att prova och testa hjälpmedel.

Tjänsten ska även presentera regelverken i respektive landsting, och information om egenavgifter och priser. I samband med utvecklingsarbetet sker en kartläggning av vilka konsumentprodukter som idag används som komplement eller alternativ till hjälpmedel.

Ökad valfrihet
Region Skåne har tagit initiativ till att öka brukarnas möjlighet att själva välja hjälpmedel. I ett projekt riktat mot personer med behov av datorbaserad alternativ eller kompletterande kommunikation (AKK) erbjuds ett friare val av smarta telefoner/surfplattor och AKK-applikationer till dessa. Bakgrunden till projektet är den rapport om ökad delaktighet och valfrihet som regeringen presenterade hösten 2011.

– Det ska bli spännande att följa hur brukarna kommer att uppleva möjligheten att välja mellan traditionella hjälpmedel och produkter som de kan inhandla själva ute i handeln, säger Yvonne Sommerfeldt, Enhetschef, DAHJM dataresurscenter. Det är alltid en utmaning att inom hjälpmedelsverksamheten tillgodose behoven av ny teknik, speciellt inom kommunikationsområdet. Att då göra det möjligt inom ramen för ett friare val känns väldigt bra, säger hon.
Projektet i Region Skåne kommer att pågå och följas upp under 2013.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *