Gammal IT bromsar digitalisering

Nyligen framkom att många svenska myndigheter använder föråldrade it-system, som är så dyra att underhålla att det blir svårt att samtidigt utveckla nya digitala tjänster.
Det var Sveriges Radio som måndagen den 19 augusti 2019 rapporterade om detta. I inslaget citerades Johan Magnusson som forskar om digitalisering vid Göteborgs universitet och har granskat över 70 organisationer inom offentlig sektor samt deras digitala strategier.
Under 2016 uppskattades statens it-kostnader till 30 miljarder kronor, enligt Ekonomistyrningsverket. Forskaren menar att majoriteten av pengarna går till att underhålla gamla it-system vilket hindrar myndigheter från att digitalisera.
Om en myndighet till exempel vill utveckla en app för mobiltelefoner måste den anpassas till den föråldrade tekniken, vilket kan göra att det helt enkelt blir för kostsamt. På så sätt bromsar it-systemen digitaliseringen, menar Johan Magnusson.
”Ska vara bäst i världen”
Nyheten om föråldrade it-system går stick i stäv med vad statsmakterna uttryckt i frågan. ”Sverige har som mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En effektiv och innovativ offentlig sektor är därför av stor betydelse” står det på DIGG:s hemsida. DIGG står för Myndigheten för digital förvaltning.
Regeringen har antagit en Digitaliseringsstrategi. Den ska ange inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige, framgår det på regeringens webbplats. ”Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”, heter det bland annat. Samt: ”Digitalt kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva innovation där målmedveten ledning och infrastruktur är viktiga förutsättningar.”
Statens e-handel styrs upp
Även statens e-handel tycks lämna en del i övrigt att önska. Mitt under sommartorkan (12 juli 2019) meddelade regeringen att man vill samordna statens system för e-handel. I en promemoria föreslås att de myndigheter som regeringen bestämmer ska vara skyldiga att ansluta sig till Statens servicecenters tjänster för e-handel. Myndigheterna ska ha anslutit sig senast den 1 januari 2023. Ändringarna i förordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
Annica Schölund Storm, chef för avdelningen e-handel på Statens servicecenter säger att man delar regeringens inställning och instämmer i att samordningen bör ske för så många myndigheter som möjligt. Då blir stordriftsfördelarna, kvalitetsförbättringarna och effektiviseringarna blir större.  Idag hanterar Statens servicecenter elektroniska beställningar och leverantörsfakturor för 120 statliga myndigheter.
Vad avses med elektronisk beställnings- och fakturahantering?
I detta sammanhang avses hantering av elektroniska beställningar, leverantörsfakturor med kontering, inklusive betalningar, kundfakturor, skanning och dirigering av nätverksutrustning. Med betalningar avses i detta sammanhang, betalningar av fakturor. Begreppet är inte avsett att omfatta transfereringar till enskilda.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.