Goda ambitioner i slimmad vårbudget

Regeringens vårbudgetproposition innehåller få stora nyheter som berör företagande och jobbskapande. Mycket välkommet är sjuklönereformen som främst underlättar för mindre företag.

– Att de minsta företagens sjuklönekostnader minskar med upp till 75 procent är oerhört betydelsefullt, säger Elisabeth Thand Ringqvist. Vi välkomnar också den översyn av skatteregler som påverkar företag som Entreprenörskommittén har fått till uppdrag att utreda.

Regeringens prognos är väntad och att tillväxten ökar under 2014 går också i linje med de konjunkturförväntningar som Småföretagsbarometern visat.
– I det begränsade reformutrymmet på fem miljarder kronor läggs 700 miljoner kronor på företagssatsningar.Med tanke på en ljusande konjunktur, den ökande globala konkurrensen och den allt snabbare strukturomvandlingen borde det övervägas om inte överskottsmålet för de offentliga finanserna ska ses över, säger Lars Jagrén, chefekonom för Företagarna.

Sverige behöver strukturella reformer som höjer den långsiktiga tillväxten och tillväxtpotentialen i form av utbildning, innovation och entreprenörskap.

Jobb i fokus kräver konkreta åtgärder
Det är olyckligt att regeringen på arbetsmarknadsområdet fäster så stor vikt vid trepartsamtalen som till stor del lämnar småföretagare utanför.

 – Jobbtillväxten sker i stor utsträckning i företag som inte räknas som part på arbetsmarknaden. Det är därför nödvändigt att de små företagen finns med i dessa diskussioner för att få en långsiktigt hållbar jobbtillväxt, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Budgetpropositionen saknar fler konkreta åtgärder för att underlätta företagens möjligheter att anställa. Företagarnas förslag om ett Arbetsgivaravdrag sänker arbetsgivaravgiften för alla arbetsgivare med cirka tio procentenheter för de första tio anställda.

 – Vi har tidigare visat att en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna kan ersätta de differentierade sänkningar som finns idag och ge större effekt för jobbskapandet, säger Lars Jagrén, chefekonom för Företagarna.

Källa: Företagarna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *