Göteborg upphandlar med sociala hänsyn

40 ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning har fått arbete hos stadens leverantörer. Detta tack vare Göteborgs Stads satsning på att använda sociala hänsyn i tjänsteupphandling som ett arbetsmarknadsverktyg. Syftet är en ökad social hållbarhet i staden.
– Med hjälp av ansvarsfull upphandling kan vi både förändra människors livssituation och bidra till att hålla ihop staden, förklarar projektledare Maja Ohlsson som tillsammans med Jörgen Larzon samordnar arbetet från Upphandlingsbolaget.
OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till henne med anledning av projektet.
Tidigare har sådana här projekt ansetts kontroversiella. Upplever ni att det blivit lättare sedan det nya EU-direktivet kom?
– Det handlar inte så mycket om EU-direktivet, även om vi nämnt att sådana krav kan komma att öka, men det vet vi ju först i april 2016. Det handlar mer om att leverantörerna är mogna för den här sortens krav, många tycker det är viktigt att ta ett samhällsansvar. Dessutom ser bygg- och anläggningsbranschen att det kan bli kompetensbrist framöver och då är det bra om vi kan plocka fram personer som är lämpliga att rekrytera redan nu, personer som inte skulle ha kommit i fråga utan de här kraven.
Hur ser i stora drag er lösning ut? Krävs det t.ex. en särskild utvärderingsmodell för att få med sociala hänsyn i en tjänsteupphandling?
– På vår hemsida förklaras ganska detaljerat hur det kan gå till. Vi kvalitetssäkrar skrivningarna med hjälp av våra jurister. Hon hänvisar till
OFFENTLIGA AFFÄRER har tagit del av dokumentet ”Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn” antagna av styrgruppen 2014-11-20. Dokumentet finns på webbsidan socialhansyn.se . Här kan upphandlaren se förslag på både inledande text samt exempel på krav på leverantören, särskilda kontraktsvillkor, anställningar, alternativet ”lärlingar”.
Har ni stött på något motstånd från leverantörshåll? Har t.ex. någon av upphandlingarna begärts överprövad?
– Vi har inte fått någon överprövning baserad på krav om sociala hänsyn. I en bransch fick vi inte in några anbud, så där fick vi avbryta. Branscherna ser olika ut så man får anpassa sig.
I pressmeddelandet står att hela Göteborgs stad ska kunna arbeta efter samma modell. Hur långt fram i tiden ligger det?
– Under hösten 2015 tas beslut om huruvida pilotprojektet ska utvidgas till att så småningom omfatta samtliga förvaltningar och bolag och fram till 2017 planeras runt 300 upphandlingar med sociala krav.
Sedan augusti förra året har ett 40-tal personer fått anställning genom att sju kommunala bolag och förvaltningar har ställt krav på sociala hänsyn i totalt 25 upphandlingar. Det är bara början. På sikt är målet att hela Göteborg Stad ska kunna arbeta efter samma modell. Just nu är ambitionen att 50 procent av tjänsteupphandlingarna ska göras med sociala krav.
Enligt ett pressmeddelande är vinsterna många. När fler ungdomar, utrikes födda, samt personer med funktionsnedsättning får arbete, skapas jämnare villkor på arbetsmarknaden och en ökad integration. Samtidigt får företagen en bredare kompetens och ökad mångfald i sina verksamheter. Effekten är minskade kostnader för samhället, menar Göteborgs stad
– Alla tjänar med andra ord på att ta sociala hänsyn i affärer, säger Maja Ohlsson.
En viktig del i det nu pågående arbetet handlar om att hitta långsiktigt hållbara samarbetsformer mellan upphandlare, leverantörer och offentliga arbetsmarknadsverksamheter.
Enligt Maja Ohlssons kollega Jörgen Larzon har man tillsammans med samarbetspartners tagit fram en hållbar modell för hur staden kan identifiera, utbilda och rekrytera personer ur de prioriterade målgrupperna för de arbetstillfällen som skapas via upphandlingarna.
Göteborgs Stads modell för social hänsyn i tjänsteupphandling som arbetsmarknadsverktyg är unik i Sverige, hävdar man i pressmeddelandet. ”Arbetet sker i bred samverkan med upphandlande enheter och berörda arbetsmarknadsanknutna organisationer samt i dialog med näringslivet, fack- och branschorganisationer, sektorn för social ekonomi med flera”, heter det.
Fakta:
Aktörer i Göteborgs Stads pilotprojekt för social hänsyn i tjänsteupphandling
Beställare: Stadsledningskontoret. Processägare: Upphandlingsbolaget. Upphandlande enheter: Upphandlingsbolaget, Framtiden AB, Älvstranden utveckling, Lokalförvaltningen, Trafikkontoret, Park- och naturförvaltningen och Higab. Arbetsmarknadsanknutna organisationer: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Göteborgs Stads stadsdelsförvaltningar, Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningen, Social Resursförvaltning och Samordningsförbunden. Referensgrupper: Fackförbund, branschorganisationer och leverantörer.  Läs gärna mer via länken: http://socialhansyn.se/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *