Hårda paket under granen?

Under mellandagarna ges förhoppningsvis tid att läsa de böcker som samlats på hög.  Har du svårt att slita tankarna från jobbet kanske du vill vältra dig i dessa förkovrande alster? Vi presenterar ett urval av böcker som utkommit under året.

 

Maten och framtiden. Vart är vi på väg?
Mest pratas det nu om närodlad mat och gårdsbutiker, som står för knappa fyra procent av matproduktionen i Sverige. Men vad händer med resterande 96 procent? Vi importerar mer och mer mat samtidigt som de svenska bönderna håller på att försvinna. Boken tar också upp det pågående arbetet med att förnya regelverket kring offentlig upphandling, samt diskussionen om EUs jordbrukspolitik, och författarna ställer den retoriska frågan: Kommer det över huvud taget att finnas någon svensk mat att upphandla i framtiden?

Titel: Maten och framtiden. Vart är vi på väg?
Författare: Gunnar Lyckhage, Susanne Gäre
Förlag: Online Förlag
Cirkapris: 180 kronor, inkl moms

Strategisk offentlig upphandling
Kraven på att arbeta strategiskt med offentlig upphandling kan bli alltför tunga, om verksamheten inte är organiserad för det, särskilt för mindre upphandlande myndigheter med få resurser. Den här boken visar hur du kan arbeta strategiskt för att lyckas. Boken tar bland annat upp frågor om hur verksamheten bör vara organiserad, hur förändringen bör förankras och kommuniceras samt hur du skapar rätt strategiska och operativa förutsättningar i varje enskild upphandling. Varje kapitel avslutas med ett praktiskt exempel från Växjö kommun, där upphandlingsenheten gått från att vara en förvaltande enhet till att bli en strategisk inköpsorganisation, direkt underställd kommunledningen.

Titel: Strategisk offentlig upphandling
Författare: David Braic, Magnus Josephson, Christoffer Stavenow, Eva Wenström
Förlag: Jure
Cirkapris: 310 kronor, inkl moms

Ny som chef inom vård och omsorg
Många chefer inom vård och omsorg närmar sig pension. Bakom dem står en ny generation redo att få testa sina ledarkunskaper. För att kunna möta förväntningarna, behöver dessa nya chefer behöver stöd och råd också utöver de som finns i traditionell managementlitteratur. Det är här nya boken Ny som chef inom vård och omsorg kommer in. Det här är en praktisk guide för dig som är nybliven chef eller som siktar på att bli chef. Författaren Stefan Arbratt arbetar som enhetschef inom hemtjänsten i Göteborg Stad och har tidigare arbetat bland annat som chef på äldreboende.

Titel: Ny som chef inom vård och omsorg
Författare: Stefan Arbratt
Förlag: SKL Kommentus Media
Cirkapris: 190 kronor, exkl moms

Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt
Större offentliga upphandlingar regleras av bestämmelser i EU-direktiven, men vissa offentliga kontrakt har undantagits. Emellertid visar praxis att en del av dessa kontrakt ändå omfattas av EU:s primärrätt. Svenska myndigheter har vid flera tillfällen slutit avtal utan att ta hänsyn till denna praxis vilket kan göra dem skadeståndsskyldiga gentemot näringsidkare som har gått miste om kontrakt på felaktiga grunder. Det hävdar Andrea Sundstrand i denna avhandling från Stockholms universitet.

Titel: Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt
Författare: Andrea Sundstrand
Förlag: Jure
Cirkapris: 590 kronor, exkl moms

Kommentarer till Lagen om offentlig upphandling
Det händer mycket på området offentlig upphandling, och advokat Helena Rosén Andersson menar att praxis från domstol har dragit iväg från lagstiftningen. För den juridiskt intresserade kan därför någon av de lagkommentarer som finns i boklådor vara viktiga. Kommentarerna åskådliggörs med ett stort antal rättsfall som kommit under EU-domstolens och svenska högre domstolars bedömning.
I december utkommer Helena Rosén Andersson egen kommentar på cirka 650 sidor, på Norstedts förlag. Sedan tidigare finns även utgåvor från Jure förlag – Jan-Erik Falk är författare till två kommentarer, dels för Lagen om offentlig upphandling (andra upplagan) och dels Försörjningslagen. Även dessa två böcker är av tegelstensformat, på cirka 650 sidor.

Titel: Lagen om offentlig upphandling – en kommentar
Författare: Helena Rosén Andersson, mfl
Förlag: Norstedt
Cirkapris: 929 kronor, exkl moms (prel pris)

Titel: Lagen om offentlig upphandling – en kommentar. Andra upplagan.
Författare: Jan-Erik Falk
Förlag: Jure
Cirkapris: 890 kronor, exkl moms

 

 

 

Titel: Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster – en kommentar
Författare: Jan-Erik Falk
Förlag: Jure
Cirkapris: 890 kronor, exkl moms

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *