Hur ska EU:s bidrag fördelas?

Sveriges Kommuner och Landsting har kommenterat EU:s budgetförslag inför perioden 2014-2020 och konstaterar att EU:s satsning på regional utveckling är viktig för Sverige.

SKL välkomnar EU:s förslag att pengarna för landsbygdsutveckling och för regional utveckling ska hanteras inom samma strategiska ramverk. Därmed ökar möjligheten till att satsningar på landsbygden blir mer integrerade med de satsningar som görs i städerna.

De ekonomiska, politiska och sociala utmaningarna i EU har ökat den senaste tiden i och med euro-krisen i höstas. EU:s sammanhållningspolitik är ett sätt att möta de utmaningarna genom att hålla ihop olika satsningar i Europas regioner för att sammantaget stärka konkurrenskraften gentemot omvärlden.

SKL avvisar dock förslaget om att en del av fondmedlen, fem procent, ska läggas åt sidan i en resultatreserv, och betalas ut först när uppställda mål och tidsplaner har uppfyllts.

– Modellen kräver en kontrollinstans och skapar onödig byråkrati. Dessutom finns det risk för att innovativa och ambitiösa projekt får stå tillbaka för projekt som är lätta att genomföra med lågt satta mål, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL vill också påpeka att den lokala och regionala nivån bör vara delaktiga i framtagandet av strategier och program, och även när regeringen och kommissionen ska ingå partnerskapsavtal om strukturfonderna.

– Samhällets utmaningar ska tacklas underifrån och upp. Subsidiaritetsprincipen ska gälla, vilket innebär att beslut fattas på lägsta lämpliga nivå. Samhällsproblem på lokal nivå löses bäst på den lokala nivån, säger Anders Knape.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *