I start­groparna för nya upphandlings­direktiv

Socialdepartementet har redan tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag till hur de nya EU-direktiven om offentlig upphandling ska genomföras i svensk rätt. Arbetet med de nya EU-direktiven är dock försenat och väntas tidigast 2013.

Förseningar präglar arbetet med förändringar i lagarna om offentlig upphandling. På EU-nivå förhandlas nu ett förslag till tre nya direktiv på upphandlingsområdet. Det senaste budet är att arbetet ska vara slutfört under början av 2013.

Detta påverkar i sin tur den svenska Upphandlingsutredningen, som leds av Anders Wijkman, som därmed på nytt har fått skjuta fram datumet för sitt slutbetänkande – nytt datum är den 5 mars 2013.

Socialdeparmentet har dock redan tillsatt ytterligare en utredning – nämligen den som ska föreslå hur de nya EU-direktiven kan genomföras i svensk rätt. Till särskild utredare har justitierådet Eskil Nord utsetts.

I hans uppdrag ingår även att analysera vilka delar av direktiven som kan vara lämpliga att genomföra på lägre normnivå än lag, och i förekommande fall ge förslag till förordningstext. Utredaren kommer även titta närmare på den svenska lagstiftning som berör upphandlingar som understiger direktivens tröskelvärden, och därmed endast delvis omfattas av direktiven.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2013, men om förhandlingarna i EU drar ut på tiden kommer datumet att flyttas fram. För närvarande är målet att samtliga direktiv ska vara genomförda i medlemsstaterna senast den 30 juni 2014.

Eskil Nord är justitieråd i Högsta Förvaltningsdomstolen. Han har en bakgrund som chefsrådman i Länsrätten i Stockholms län samt som kansliråd på Finansdepartementet, där han bland annat var involverad i utredningen som resulterade i 1992 års lag om offentlig upphandling. Han satt även med som sakkunnig i utredningen om sjukvårdsupphandling som presenterades 1999.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *