Ineffektiva rymd­invester­ingar

Statens investeringar i svensk rymdverksamhet styrs inte effektivt. Regeringen har inte omprövat verksamheten på flera decennier, vilket gör det svårt att veta om prioriteringarna är de rätta, skriver Riksrevisionen som har granskat verksamheten. Generaldirektören för Rymdstyrelsen, Olle Norberg, svarar.

Varje år satsar staten cirka en miljard kronor på rymdverksamhet. Riksrevisionen har granskat om de statliga investeringarna är effektiva och ger förutsättningar för rymdverksamheten att utgöra en strategisk tillgång.

Svensk rymdverksamhet har länge varit framgångsrik inom forskning och utveckling av exempelvis satelliter. Samtidigt har rymdinfrastrukturen har blivit alltmer samhällskritisk. Om rymdinfrastrukturen, till exempel satelliter, inte fungerar kan viktiga samhällsfunktioner påverkas.

Begränsar konkurrensen
Granskningen visar att tillväxten i rymdindustrin är svag. Detta beror på en sluten marknad med få finansiärer och kunder. Den enda statliga finansiär som i dag finansierar rymdprojekt är Rymdstyrelsen. Investerade skattemedel resulterar därför inte i nya och växande företag i önskad utsträckning.

Granskningen visar också att regeringens styrning präglas av att olika delar av rymdverksamheten hanteras isolerat utan samordning. Till exempel är regeringens avkastningskrav på Svenska Rymdaktiebolaget inte anpassat till karaktären på bolaget och den marknad bolaget verkar på. Bolaget kan därför inte fullt ut bidra till rymdverksamhetens utveckling.

– Regeringen bör se över styrningen av rymdverksamheten så att denna nationella resurs bidrar till tillväxt och konkurrenskraft på bästa sätt. Mål och riktlinjer bör tas fram i en bred förankrad process där även organisationsstrukturen ses över, säger riksrevisor Claes Norgren.

Riksrevisionen rekommenderar också att regeringen och ansvariga myndigheter utvärderar rymdverksamheten systematiskt.

Generaldirektör svarar
Myndigheten Rymdstyrelsen välkomnar den genomförda granskningen och kommer att analysera rapporten för att inhämta underlag till fortsatt utveckling av svensk rymdverksamhet.

– Rymdstyrelsen bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete och har redan tidigare efterfrågat en sammanhållen nationell rymdstrategi, något som regeringen också har föreslagit i sin senaste forsknings- och innovationsproposition, säger Olle Norberg, generaldirektör på Rymdstyrelsen.

I regeringens proposition för forskning och innovation från 2012 anges att rymdverksamhet har stor och växande betydelse i samhället och att investeringar i rymdverksamhet skapar ekonomisk tillväxt, samhällsnytta och välfärdsvinster. Riksdagen kommer att behandla propositionen under våren.

Källa: Riksrevisionen, Rymdstyrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *