Inga böter i första domen

I det första ärendet om utkrävd upphandlingsskadeavgift som blivit klart i domstol gick Konkurrensverket bet – Skånekommunerna befrias från böter.

Förvaltningsrätten i Malmö har beslutat att befria fem kommuner och ett gymnasieförbund i Skåne från att betala böter/upphandlingsskadeavgift.

Förvaltningsrätten slår fast att det i och för sig finns förutsättningar för att döma ut upphandlingsskadeavgift. I de aktuella fallen hänvisar dock domstolen till att synnerliga skäl finns för att någon avgift ändå inte ska dömas ut.

Bakgrunden är att Konkurrensverket, enligt lagen om offentlig upphandling, har en obligatorisk skyldighet att i vissa fall gå till domstol och ansöka om upphandlingsskadeavgift.  Det handlar om de fall när en förvaltningsdomstol tidigare har slagit fast att ett avtal ska få bestå trots att reglerna om så kallad avtalsspärr har överträtts.

I de sex nu aktuella fallen hade kommunerna i de föregående överprövningsmålen medgett att man brutit mot reglerna. Detta medgivande förefaller dock ha varit felaktigt, vilket Konkurrensverket också påpekat i ansökan. Domarna i dessa överprövningsmål fick till följd att Konkurrensverket därefter var skyldigt att ansöka om upphandlingsskadeavgift, i enlighet med lagen. De belopp som yrkades var de lägsta som lagen tillåter, 10 000 kronor.

Förvaltningsrätten befriar nu kommunerna från att betala upphandlingsskadeavgift eftersom synnerliga skäl anses föreligga. Rätten hänvisade till att de tidigare domarna, såvitt framkommit, grundades på felaktiga uppgifter, om än genom kommunernas egen förskyllan.

Avgörandena är de första som rör de nya reglerna om upphandlingsskadeavgift. Just nu väntar ytterligare ett 15-tal ansökningar om upphandlingsskadeavgift på avgörande i olika förvaltningsdomstolar.

Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *