Ingen rast, ingen ro i upphandling

Offentlig upphandling är ett område som befunnit sig i ständig förändring ända sedan Sveriges inträde i EU. Och så tycks det fortsätta. Tar man även in området konkurrens kan ytterligare förändringar räknas in. 

Enbart i år pågår flera utredningar och översyner som direkt eller indirekt berör både upphandlande myndigheter och leverantörer. För att inte tala om de advokatbyråer och jurister som arbetar inom området. 

I slutet av denna artikel publicerar vi ett utdrag ur ett kalendarium som visar ett antal viktiga datum då betänkanden ska läggas fram eller då ny lagstiftning träder i kraft.

Viktigast är givetvis införandet av nya EU-direktiv på området. Direktiv som till största delen är tvingande och som Sverige har att införliva i sin lagstiftning inom en given tidsrymd. Om så inte sker kan sanktioner utdömas.

De viktigaste förändringarna har vi redovisat i denna tidning och det förs också en livlig diskussion om dem i olika forum. Köpare, leverantörer och deras organisationer är inte alltid överens om vad som är bra eller dåligt bland förslagen. 

Ett antal förändringar är politiskt motiverade och blir därmed kontroversiella i vissa kretsar, medan andra välkomnar dem.

Dels ser en utredning under Eskil Nord över hur nytt EU-direktiv ska implementeras i svensk lag. Och dels bearbetas inom regeringskansliet Anders Wickmans tidigare upphandlingsutredning.

Först i mitten av 2015 kan man tänka sig att riksdagen är redo att fatta beslut efter remissomgång, m.m. Tidigast våren 2016 kan förändringarna som påbjuds i EU-direktiven börja gälla.

(En längre artikel kommer att publiceras i nr 3 av OFFENTLIGA AFÄRER) 

Kalendarium: 

1 juli 2014. Ändrade regler och beloppsgräns för direktupphandling. Proposition (Prop. 2013/14:133) 14 februari 2014. Socialdepartementet, Lagrådsremiss
1 juli 2014 ”Genomförandeutredningen”/Eskil Nord (EU-direktiv till svenska upphandlingslagar) presenteras Del 1.
1 juli 2014 Ds Socialdep. LOU och LUF.
1 oktober 2014 Del 2 av Eskil Nords utredning: upphandling av koncessioner.
Våren 2016. Direktiv införs i svensk rätt

(Med reservation för ändringar. Ett utökat kalendarium kommer att publiceras i nr. 3 av OFFENTLIGA AFFÄRER)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *