Inkludera jämställdhet i upphandling

Kommuner och landsting har stora möjligheter att ställa jämställdhetskrav i sin offentliga upphandling, ändå är det en möjlighet som används sparsamt. Nu finns det vägledning att få.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, uppmuntrar upphandlande myndigheter att ställa krav som främjar jämställdhet. Därför har de tagit fram en broschyr som klargör de juridiska möjligheterna att ställa jämställdhetskrav vid upphandling.

De ger också konkreta exempel på hur det kan se ut i verkligheten. Ett exempel från broschyren är Krokoms kommun som ställde krav på genuskunskap vid upphandling av företagshälsovård. Anledningen var att kommunens analys hade visat att kvinnors sjukfrånvaro var dubbelt så hög som mäns. Den självrapporterade ohälsan i form av daglig smärta i kroppen var sju gånger vanligare bland kvinnor än bland män.

Vägledningen riktar sig främst till politiker som vill öka sin kunskap om jämställdhet som kvalitetskrav samt till upphandlare som har i uppdrag att ställa jämställdhetskrav i upphandlingen. Mer info finns på Jamställ.nu.

Att tänka på vid utformning av upphandlingskrav

– Är kraven tillräckligt omfattande och ändamålsenliga för att uppnå sitt syfte?
– Är kraven proportionerliga, förutsebara och icke-diskriminerande?
– Är kraven mätbara?
– Har kraven en koppling till föremålet för upphandlingen?
– Är utvärderingskriterierna möjliga att jämföra och utvärdera?
– Är kraven möjliga att kontrollera och följa upp?
– Är kraven tydligt formulerade så att alla tänkbara anbudsgivare, nationella som internationella, ges samma möjlighet att svara?
– Är kraven förenliga med andra krav eller tekniska specifikationer som framgår av förfrågningsunderlaget?

Källa: SKL Upphandling för jämställdhet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *