Intern styrning under kontroll?

ESV ser inga behov av genomgripande förändringar av hur regeringen reglerar myndigheters interna styrning och kontroll.

Pressmeddelande

I en ny studie visar ESV att införandet av ramverket för intern styrning och kontroll i huvudsak haft en positiv påverkan på myndigheternas interna styrning.

ESV har genomfört ett egeninitierat projekt för att undersöka hur förordningen om intern styrning och kontroll (FISK) tillsammans med kompletterande förordningar har påverkat dels den interna styrningen inom internrevisionsmyndigheterna, dels regeringens uppföljning av myndigheternas arbete.

Studien bygger på ett 70-tal intervjuer på tio myndigheter inklusive Regeringskansliet och Riksrevisionen samt en enkätundersökning bland ett större antal myndigheter.

ESV har funnit att införandet av ramverket för intern styrning och kontroll i huvudsak haft en positiv påverkan på myndigheternas interna styrning. Bland annat visar studien att frågor om intern styrning och kontroll lyfts upp på ledningens dagordning och hanteras på ett mer strukturerat och transparent sätt inom myndigheterna.

ESV har inte funnit några tecken på att regelverket har minskat möjligheterna för myndigheterna att hitta verksamhetsanpassade interna styrmodeller.

För regeringens uppföljning av myndigheternas arbete med intern styrning och kontroll har ramverket inte inneburit några avgörande förändringar.
Departementstjänstemännen använder sig av en rad olika informationskanaler för att skapa sig en bild av myndigheternas arbete.

Med utgångspunkt i sina iakttagelser ser ESV i nuläget inga behov av genomgripande förändringar av hur regeringen reglerar myndigheters interna styrning och kontroll.

Däremot kan det finnas behov av att se över möjligheterna att utveckla vissa delar av arbetet, till exempel att försöka tydliggöra begrepp som betryggande intern styrning och kontroll samt att skapa ökad förståelse för frågor om intern styrning och kontroll bland Regeringskansliets tjänstemän.

Källa: Ekonomistyrningsverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *