Investeringar krävs för att undvika dyrt underhåll

På uppdrag av Varbergs kommun har revisionsföretaget KPMG granskat kommunens kapital i form av VA-ledningar och verk. De externa revisorerna pekar på att kommunen kan undvika stora kostnader genom att se över sin organisation och öka investeringsgraden.

Genom att skjuta till medel till förnyelse av ledningsnätet kan Varbergs kommun undvika mycket kostsamt underhåll av vatten och avlopp.

”Med nuvarande förnyelsetakt ackumuleras årligen många miljoner kronor i fördyrade kostnader till framtida generationer”, skriver KPMG i sin revisionsrapport till kommunen.

Förnyelsetakten när det gäller ledningsnätet är låg och det mesta som görs är akutunderhåll. Enligt rapportens beräkningar förutsätts en årlig reinvestering på cirka 54 miljoner kronor för att uppnå en förnyelsetakt som motsvarar avskrivningstiden (50 år) men det årliga anslaget för förnyelse av ledningsnätet har de senaste åren legat på cirka 12,7 miljoner kronor, vilket motsvarar en omläggningstakt på 200 år.

VA-verksamheten drivs i bolaget Vatten och Miljö i Väst AB, VIVAB, där Varbergs kommun äger hälften och Falkenbergs kommun är den andra delägaren med resterande hälften.

Oklar ansvarsfördelning
KPMG har i sin granskning även funnit otydligheter i organisation och styrning av bolagen, där Varbergs kommun agerar genom det helägda bolaget Varbergs Vatten AB. Beslutsgången och ansvarsfördelningen är oklar och VIVAB behöver säkra kompetens och bemanning för att säkerställa egen utredningskapacitet och strategiskt långsiktigt planeringsarbete. När bolaget VIVAB bildades stannade VA-ingenjörer och egenregi-personal kvar inom Varbergs kommun, till skillnad från i Falkenberg där VIVAB tog över personalen.

”En översyn av organisation och bemanning bör särskilt övervägas eftersom LUF (lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorn) hindrar VIVAB från köp av tjänster, exempelvis personal inom gatukontoret”, skriver KPMG.

Fakta
Varbergs VA-tillgångar
Inom kommunen finns total cirka 1 367 kilometer ledningar varav cirka 580 km är vattenledningar, 459 km är spillvattenledningar och 328 km dagvattenledningar. Till detta kommer 8 vattenverk, 10 avloppsreningsverk, 7 högvattenreservoarer, 11 tryckstegringsstationer och 111 avloppspumpstationer.

Källa: KMPMs revisionsrapport

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *