Jämställdhet införs i Solnas styrsystem

Hur kan jämställdhet införlivas i myndigheternas lednings- och beslutssystem samt i deras prestationer? Solna stad har påbörjat arbetet för att säkerställa att medborgarna får likvärdig service.

Det kan tyckas självklart att frågan om jämställdhet införlivas i myndigheternas lednings- och beslutssystem samt i deras prestationer men när forskarna går ut och frågar framgår det att så ofta inte sker. Enligt forskarna beror detta snarare på bristande vägledning än på ovilja.

En kommun som tagit tag i frågan om jämställdhet i styrsystemen är Solna stad. Kommunledningen såg att jämställdhetsfrågorna hamnat vid sidan om verksamheten och var inte integrerade i stadens styr- och uppföljningssystem. Satsningen ska leda till ökad insikt och att jämställdhetsintegrering används som ett strategiskt instrument vid verksamhetsplanering/-utveckling. Detta för att säkerställa att medborgarna får likvärdig service.

En arbetsgrupp fick under våren 2010 i uppdrag att ta fram en modell för hur frågorna; jämställdhet, integration och internationellt arbete ska integreras i stadens styr och uppföljningssystem. Dessutom fick nämnderna i uppdrag att redovisa i verksamhetsplan och budget för 2011, hur dessa frågor beaktas. En uppföljning görs sedan i årsberättelsen.

Arbetsgruppens uppdrag var i ett första steg att utveckla modeller för att ta fram könsuppdelad statistik, indikatorer och nyckeltal.  Efter analys av nuläget kan angelägna utvecklingsområden identifieras.

Solna stad har ett antal ombud och strateger med kompetens inom ämnena jämställdhet, integration och internationellt arbete. Man har dessutom anlitat Näringslivets ledarskapsakademi för kompetensutveckling inom jämställdhet.

Det är ännu så länge för tidigt att se effekterna av satsningen hos flertalet av stadens nämnder. Men Kultur- och fritidsverksamheter har sedan flera år redovisat statistik uppdelat på kön och arbetar aktivt med att öka antalet deltagare av underrepresenterat kön i sina verksamheter för att attrahera såväl pojkar som flickor.

I en rapport från Jämi i höstas menar forskarna att intresset för jämställdhetsarbetet är stort hos myndigheterna.

– Myndigheter som vi tillfrågat om utredningshjälp sett jämställdhetsintegrering som en spännande utmaning och något av ett lösbart tekniskt problem. Vi tror att den kan sprida sig in i det praktiska arbetet. När jämställdhetsproblemet väl konkretiseras infinner sig förhoppningsvis också de praktiska lösningarna, skriver författarna Fil Dr Anne-Marie Morhed och Pol Mag Elin Bengtsson.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *