”Jag ser en enorm utvecklingspotential”

I mitt arbete befinner jag mig mitt i skärningspunkten mellan medborgare, upphandlare, ledning och politiker – vilket gör arbetet både spännande och utmanande. Jag vet att det går att fördela resurserna på ett bättre sätt som bland annat kan skapa nya jobb.
ISS Facility Services levererar service inom ett antal områden, bland annat mat och dryck, städtjänster, fastighetstjänster, kontorstjänster och facility management, där flera tjänster samordnas och levereras med egen personal. Vi hjälper våra uppdragsgivare att fokusera på sin kärnverksamhet medan vi tar hand om stödtjänsterna.
Det blir mer och mer tydligt att vi har en viktig roll att fylla inom såväl kommuner, landsting/regioner som myndigheter. En utredning från universitetssjukhuset i Uppsala visade att vårdpersonalen lägger ner mycket tid på tjänster/moment som inte är vårdrelaterade. På en genomsnittsavdelning tar det ca 125 timmar/vecka att utföra dessa moment. Det är även många olika personer som utför de olika tjänsterna. Utredningen visar vidare att man kan hitta många synergier mellan dessa tjänster. Detta gör att det blir färre personer som utför tjänsterna, tidsåtgången minskas samtidigt som kvalitén höjs om vårdpersonalen kan fokusera på att ta hand om och vårda patienter och låta andra aktörer ta hand om kringtjänster som till exempel fastighetsservice, städning och kost.
Tänk vad många fler läkare, sjuksköterskor och utrustning som vården skulle kunna investera i! Vårdföretagen – både privata och offentliga – inser också det här och lägger därför i allt större utsträckning ut dessa tjänster på företag som är specialister på detta. Ett exempel är vårdnära service, där vården och servicebranschen närmar sig varandra genom att låta serviceleverantörer ta hand om till exempel städning av vårdplatsen, kökstjänster, transporter, avfallshantering och förrådshantering samt administrativt stöd. Då får vårdpersonalen mer tid till det de ska vara bra på – vården.
Sjukvården är bara ett exempel. Motsvarande effektivisering av resurserna finns att finna även inom andra delar av vår offentliga verksamhet. Det som gör mig orolig är att dagens offentliga upphandlingar i väldigt hög grad handlar om pris och inte om kvalitet. Vi är på väg mot en utveckling där seriösa företag inte ens kan lägga ett rimligt anbud utifrån de ekonomiska ramar som finns. Så är fallet inom framförallt kommunala städtjänster. Det i sin tur skapar en marknad för mindre nogräknade bolag som vinner upphandlingarna på så låga priser att de varken kan leva upp till kvaliteten eller anställa personal till rimliga villkor.
Vi måste börja prata kvalitet och värde och se medborgarna som kunder. Jag vill tro att kvalitet i längden lönar sig och därmed skapar ett bättre välstånd för alla.
Jag hade förmånen att under 2014 delta i ett advisory board för framtagandet av en whitebook vid namn ”Future of Public Sector – Outsourcing”. Ett trettiotal kunder och områdesexperter från bland annat Sverige, Danmark, Holland och England intervjuades. Studien, som leddes av Institutet för Framtidsstudier i Köpenhamn på uppdrag av ISS Facility Services AB, sammanfattar ett antal framtidstrender som borde vara obligatorisk läsning för ansvariga politiker. Boken har visat sig skapa ett stort engagemang och intresse på bland annat högskolor och hos specialister inom offentlig marknad. Några intressanta trender som konstateras i boken är:
– Offentlig sektor håller i många länder successivt på att övergå från att ha varit tjänsteleverantörer till att vara en aktör som främst beställer, möjliggör eller förmedlar tjänster. Denna övergång gör att offentlig sektor behöver nya färdigheter i form av snabbhet, innovation, öppenhet och kommunikation. Nya ledord för samarbetet med externa partners är till exempel flexibilitet och medskapande.
– Medborgarna ser sig numera som konsumenter av offentliga tjänster. Som grupp betraktat pågår en förskjutning mot alltmer komplexa och individualiserade och ibland motstridiga krav.
– Vi ser en teknisk utveckling där vi går från storskaliga, standardiserade lösningar till intelligenta, interaktiva lösningar anpassade för individuella behov.
2016 kommer en ny lag om offentlig upphandling. Jag och mina branschkollegor har stora förhoppningar om att denna underlättar dialog, innovation och partnerskap. Jag ser en enorm utvecklingspotential för offentlig sektor med en nutidsenlig syn på outsourcing och specialisering som strategi. Frågan måste bli strategiskt viktig och inte få en underordnad roll. Det är dags att tänka i nya ”transformativa” banor för medborgarnas bästa.
Jag vet att det går att fördela resurserna på ett bättre sätt. Genom att fokusera på kvalitet och värde samt fördela resurserna annorlunda kommer mer pengar att frigöras till att skapa nya jobb och därmed erbjuda en bättre offentlig verksamhet.
Peter Ljungbro, projektledare offentlig sektor, ISS Facility Services AB
Källa: Svenskt Näringsliv

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *