”Jurister har fått för stor makt”

De senaste 30 åren har politiska beslut flyttats till myndigheter och domstolar. De högsta domstolarna har tagit ett större utrymme. Det hävdar Oskar Taxén, Kommunal, och hänvisar till en färsk rapport.
 – Resultatet är en juridifiering där politiker i dag allt oftare retirerar bakom juristers beslut i stället för att försvara och förklara sin politik. Den här utvecklingen måste vändas, hävdar Oskar Taxén, Kommunal.
Han framför sin åsikt i en debattartikel i Dagens Nyheter 24 oktober 2017. Taxén hänvisar till Rapporten ”Juridifiering – om förskjutningen av makt från politik till juridik” som lanseras 25 oktober 2017 av tankesmedjan Arena Idé. Det är en del i ett arbete kring juridifiering och juridisk aktivism.

Tre samverkande orsaker
Rapporten identifierar tre samverkande orsaker till utvecklingen:

  • att politikerna har lämnat över olika sakpolitiska områden till myndigheter och domstolar, till exempel vad gäller miljöfrågor, infrastrukturplanering, funktionshinderspolitik och invandring,
  • att den svenska lagstiftaren har valt att genomföra EU‑lagstiftning på ett sätt som gett EU:s institutioner onödigt mycket makt samtidigt som det skapat stora behov av tolkning,
  • att den svenska lagstiftaren införlivat Europakonventionen alltför lyhört i förhållande till framförallt Europadomstolen.


Ser flera risker
Riskerna med juridifieringen är flera, menar debattören och pekar bland annat på att den riskerar det att försvåra för väljarna att se vem som faktiskt är ansvarig för ett visst beslut och också kunna ställa de personerna till svars. ”Därmed kommer inte heller de bakomliggande politiska vägvalen fram och beslutet kan framstå som svårbegripligt. Det kan också riskera att framstå som att den rådande ordningen är omöjlig att förändra på politisk väg.”
Artikelförfattaren pekar också på att juridifieringen riskerar att leda till att politikernas kunskap om frågorna minskar. ”Politiker bör inte kunna friskriva sig från att tvingas förklara ett skeende eller beslut genom att skylla ifrån sig på en myndighet eller domstol”, skriver Oskar Taxén.

Tre förslag presenteras
Rapporten presenterar tre förslag för att vända utvecklingen:
1 Genomför en översyn av juridifierade rättsområden. Enligt rapporten bör regeringen tillsätta en utredning som ser över vilka beslut som tidigare fattades av folkvalda och som i dag fattas av andra. Översynen ska syfta till att återföra ansvar till politiker ”för avvägningar där angelägna allmänna intressen tydligt står mot varandra”, heter det.
2 Tillvarata EU-rättens nationella handlingsutrymme. Regering och riksdag behöver ta ett större ansvar för att tydligare ange hur unions­rätten ska tillämpas i Sverige, menar rapportens upphovsmän. ”De bör därför byta lagstiftningsteknik och våga använda det nationella handlingsutrymme som finns i EU-rätten”, skriver man. En annan åsikt som förs fram i rapporten är att regeringen bör skapa en EU-rättsnämnd som ska kunna avge bindande tolkningar av unionsrätten för svenska myndigheter och kommuner. Förebilden för nämnden bör vara den svenska Skatterättsnämnden som i dag ger sådana bindande tolkningar i skattefrågor, menar man.
3 Ställ högre krav på konventionsrättens tydlighet. Här anser rapportens upphovspersoner att det behöver ställas högre krav än i dag vad gäller Europakonventionens tydlighet innan domstolar ska omtolka eller underkänna svenska lagar och förarbetsuttalanden. ”Principen om så kallad konventionskonform tolkning behöver i detta syfte ses över”, menar man.

Återta ledartröjan
Ytterst hamnar dock frågan om juridifieringen i politikernas knä – där politiken måste återta ledartröjan, menar Oskar Taxén. Han skriver till sist: ”Det är inte en långsiktigt hållbar strategi att outsourca politiken till experter. Politikerna behöver kliva fram och tydligare lyssna på medborgarna, och därefter också förklara och förankra sin politik. Endast så kan förtroendet för de demokratiska institutionerna och det demokratiska beslutsfattandet stärkas.”
Hela debattartikeln:
https://www.dn.se/debatt/politikerna-maste-aterta-makten-fran-juristerna/
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.