Kammar­kollegiet ska göra bättre ramavtal

När Kammarkollegiet tar över de statliga ramavtalsupphandlingarna vid årsskiftet hoppas man på bättre upphandlingar och tydligare kommunikation med både myndigheter och näringsliv.

Bättre styrning, uppföljning och kontroll hoppas regeringen åstadkomma när ansvaret för de statliga ramavtalen samlas hos Kammarkollegiet. Dessutom vill man ge bättre förutsättningar för kompetensutveckling för de anställda.

– Att vi samlar kompetensen skapar absolut förutsättningar att förbättra ramavtalsupphandlingarna. Vi får också ett enhetligare teknikstöd och medarbetarna kan vara ett stöd för varandra, säger Claes Ljungh, generaldirektör på Kammarkollegiet.

Hektiskt få allt på plats Kammarkollegiet har en hektisk period i att hinna verkställa den nya organisationen till årsskiftet. En upphandlingschef håller på att rekryteras, men ännu finns inga nyheter kring tillsättningen. Totalt kommer den nya inköpsavdelningen att bestå av 50 medarbetare, vilket innebär att man kommer att rekrytera cirka 25
personer till avdelningen.

Innebär det en minskning av det totala antalet upphandlare?
– Det har jag ingen bra uppfattning om. Man får räkna på årsarbetskrafter, på många ställen har det funnits deltidsarbetande upphandlare som skött uppgiften.

Just nu arbetar man med att hämta in information om verksamheten hos de nio myndigheter som Kammarkollegiet tar över uppdraget ifrån. Dels vilka arbetsuppgifter de har utfört och dels om de har några pågående upphandlingar.

Att det blev just Kammarkollegiet som får ta hand om de statliga ramavtalen har två huvudsakliga orsaker. Dels att de idag ansvarar för det största statliga ramavtalsområdet, IT-produkter och IT-tjänster. Dels att de även är involverade i att driva utvecklingen av e-handel i offentlig sektor.

Stora förväntningar
På näringslivsorganisationen Almega är man positiv till Kammarkollegiets övertagande av de statliga ramavtalsupphandlingarna.
– Det bör leda till en stark organisation med duktiga och kompetenta upphandlare, som ges rätt förutsättningar för att göra bra upphandlingar, säger Ted Ekman på Almega.

Det finns också förväntningar på mer enhetliga förfrågningsunderlag, något som starkt kan underlätta för leverantörer som vill lämna anbud. Claes Ljungh tycker att förväntningarna är rimliga.

– Nu samlar vi kompetensen och tar till vara goda erfarenheter från de tidigare inköpsorganisationerna. Det är klart att kompetensen och resurserna har varierat ute på de olika myndigheterna, säger han.

Ted Ekman på Almega passar på att lämna ett önskemål.
– Det är vår förhoppning att Kammarkollegiet öppnar upp för dialog med leverantörerna inför upphandlingarna, Ted Ekman på Almega.

Statskontoret utreder vidare
En ytterligare förbättring man hoppas åstadkomma är utförlig statistik. Idag saknas tillräckliga underlag för att beräkna omfattningen och värdet av den offentliga upphandlingen. Statistiken är viktig för att kunna förutse och beräkna effekterna av olika åtgärder och initiativ på upphandlingsområdet. Det finns idag en transaktionsdatabas med uppgifter om statliga myndigheters inköp av varor och tjänster från utomstående leverantörer men dagens system har fått kritik för att inte hålla måttet. En pågående utredning hos Statskontoret ska föreslå förbättringar i myndigheternas informationsinsatser och andra stödverksamheter kring upphandling. Idag ägnar sig ett flertal myndigheter åt sådana hjälpinsatser och Statskontorets rapport väntas föreslå en samordning även här för att nå bästa nytta.

De som har störst behov av stöd, de små och medelstora företagen, ovana inköpare och beställare av ramavtal, har ofta svårt att hitta och ta del av den hjälp som erbjuds. Och behovet av hjälp kommer inte att minska när förändringar i lagen om offentlig upphandling görs.

Fakta
Regeringen har beslutat att samla den statliga inköpssamordningen hos en myndighet – Kammarkollegiet från den 1 januari 2011. Ansvaret att upphandla statliga ramavtal har hittills varit fördelat, beroende på upphandlingsområde, på ett antal myndigheter. Dessa är Arbetsförmedlingen, Förvarets Materielverk,
Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Lantmäteriet, Rikspolisstyrelsen, Skatteverket och VHS Verket för högskoleservice.
Även Riksgälden och Ekonomistyrningsverket upphandlar statliga ramavtal, och Riksgälden behåller den uppgiften. ESV förlorar den centrala inköpssamordningen till Kammarkollegiet, men det är idagsläget oklart vem som ska ansvara för ESVs ramavtal. De samordnade ramavtalsupphandlingarna finansieras via avgifter och så kommer det även fortsättningsvis att vara.

 

{jcomments on}

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *