Karlskrona sänker sina ränte­kostnader

Lån och räntehandel är färskvara, priserna varierar på minuten, och det är bankerna som sitter på realtidsinformationen. Med aktiv skuldförvaltning och ett verktyg som ger tillgång till ränteinformation i realtid har finanschef Helen Wolf sänkt kommunens kostnader.

I vissa kommuner hanteras skuldförvaltningen passivt. Man får ett brev från banken när lånet löper ut med uppmaning att höra av sig och meddela hur man vill lägga lånet fortsättningsvis. Med aktiv skuldförvaltning finns det vissa pengar att spara. Det innebär en bevakning på lånen, med beslut kring till exempel användning av räntederivat eller omläggning av lån.

Från passiv till aktiv
Helen Wolf, finanschef på Karlskrona kommun, administrerar en skuld på 4,1 miljarder kronor.
– Vi har gjort ett antal stora investeringar de senaste åren, till exempel i ett kraftvärmeverk och investeringar i högskolan. Det är främst de kommunala bolagen som lånar, berättar hon.

Under 2011 ändrade kommunen sin skuldförvaltning från passiv till aktiv.
– Aktiv skuldförvaltning hos oss kan enklast beskrivas som en separering av besluten om kapitalbindning och räntebindning, förklarar Helen Wolf.

Tidigare hanterade hon uteslutande ränterisken genom att ta upp krediter med lång eller kort räntebindning. Strategin var att i huvudsak ta upp krediter till fast ränta. På så vis hade samliga krediter en räntebindning som motsvarade kapitalbindningen, och beslutet om räntebindning togs alltid i samband med upphandlingen av finansieringen.

– Det arbetssättet gjorde det svårt att ha en aktiv ränteriskhantering. Idag separerar vi hanteringen av finansieringsrisk och ränterisk genom att i huvudsak hantera räntebindningar med hjälp av räntederivat.

Kommunfullmäktige i Karlskrona fastställer en finanspolicy och kommunstyrelsen de finansiella riktlinjerna som bland annat anger ramar för kommunens risktagande och riktlinjer för upplåningen.
– Inom dessa ramar hanterar vi sedan våra krediter och derivat, säger Helen Wolf.

De lånar alltid initialt till tre månaders rörlig ränta för att i nästa steg administrera räntebindningstiden.
– Genom att till exempel omsätta 40 miljoner kronor till 10-årig ränta kan vi sänka kostnaderna för lånen, säger Helen Wolf.

Räntan binds alltså på tio år medan lånet löper på två år. Kreditmarginalen stiger beroende på hur länge man vill binda lånet – det är ett sätt att få ner kostnaden.

För att kunna göra derivataffärer har kommunen tecknat ett ramavtal med fem banker.
– Vi skickar kontinuerligt ut förfrågningar till de banker som vi har ramavtal med.

Tidigare hade bankerna ett stort informationsövertag.
– Vi har nu tillgång till aktuell ränta i realtid på precis det som offerten frågade på och kan bättre värdera offertsvaren. Ytterligare en fördel är vid omstrukturering av befintliga swappar där Nordkaps instrument är till stor nytta.

Viktigt verktyg
Karlskrona kommun har valt att använda det webbaserade finansverktyg för handel av räntederivat som Nordkap har lanserat och som syftar till att hjälpa kommunerna att konkurrensutsätta bankerna. Nordkaps ordförande Christer Bois berättar:

– Vi har skapat ett verktyg för att man på ett enkelt sätt och i realtid ska kunna jämföra priser från flera banker och ställa det i relation till det ”nakna” marknadspriset. Genom att använda verktyget ökar också kvalitetssäkringen eftersom användaren får hjälp att ställa rätt frågor och då lättare kan jämföra svaren, säger han.

För banken innebär verktyget att de känner igen sig och att kundernas förfrågningar alltid innehåller den information som behövs för att offerera ett pris.

Var är beställaren?
Något som är utmärkande för finans- och kapitalmarknaden är att beställarrollen är dåligt utvecklad. Istället är det bankerna som presenterar färdiga produkter som de offererar sina kunder.

– I nästan alla andra köpsituationer är det kunden som utifrån sina behov vänder sig till leverantören med krav, säger Christer Bois.

Han anser att dessa produkter visst kan vara bra ibland, men affären bör ju helst börja med en analys av de egna behoven. Kommunerna bör utifrån sina behov av lån, finansiering, risk och aktivitet berätta för banken vad man vill ha.

Hur gör man i Karlskrona kommun, handlar ni bankernas färdiga produkter eller ställer ni specifika krav?

– Vi har varit väldigt tydliga med att vi vill ha enkla och begripliga derivatverktyg som alla kan förstå. Vi har inte gett oss in i några avancerade strukturer utan håller oss till att byta rörlig mot fast ränta.

Banken har erbjudit oss andra alternativ också men vi har gjort detta val i första steget. Politikerna är ofta skeptiska inför derivathandel, och vi har inga ambitioner att ge oss in i något mer avancerat. Det ska vara enkelt, säger Helen Wolf.

Syftet med skuldförvaltningen är i första hand att skapa stabila och långsiktigt hållbara finanser.

– Huvudsyftet är inte att vid varje tillfälle hitta lägsta möjliga räntenivå utan att skapa långsiktigt stabila räntekostnader genom att sprida ränteförfallen över tid, tillägger hon.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *