Klimat­kommuner ställer krav på miljö­ministern

– Flera Klimatkommuner har mål som är betydligt högre satta än det nationella – som dessutom ska uppnås med lokala åtgärder, säger Klimatkommunernas ordförande Lars Bergwall.

Pressmeddelande

Den 30 november träffade politiker från Klimatkommunerna miljöminister Andreas Carlgren för att överlämna ett antal förslag på hur klimatpolitiken kan anpassas för att ge kommuner och landsting ökade möjligheter att bidra till att nå Sveriges klimatmål.

Mycket har redan gjorts för att minska utsläppen av växthusgaser, en hel del av detta i kommunerna. Det lokala och regionala arbetet är välkänt utanför landet och tjänar som förebild i länder som inte kommit lika långt i klimatarbetet.

– Vi skulle kunna komma ännu längre, de flesta av Klimatkommunerna har mål som är betydligt högre satta än det nationella – som dessutom ska uppnås med lokala åtgärder, säger Klimatkommunernas ordförande Lars Bergwall. Vi ser ju också att det är positivt för hela kommunen att jobba med klimat- och energifrågorna.

– Det stora problemet för kommunerna är utsläppen från trafiken, det klarar vi inte av på lokal nivå, här behöver styrmedlen bli effektivare. Vi överlämnar nu denna lista med en rad förslag som skulle göra kommunernas klimatarbete ännu bättre, fortsätter Lars Bergwall.

Transportpolitik

Utöver de stöd inom jordbruk och ny teknik som redan delas ut behövs stöd till kommuner som vill satsa på produktion av biogas för fordonsgas, alternativt styrmedel som liknar elcertifikaten, dvs gynnar produktion av förnybart fordonsbränsle. I detta system är det den fossila delen som ska betala kostnaden för de förnyelsebara bränslena.
Återinför etableringsstöd till biogasmackar
Skärp miljöbilsdefinitionen nu när väldigt många bilar klarar 120 g CO2.
Ge besked om fortsatt förmånsvärde. I de förhandbesked som givits baseras fortsatt förmånsvärde på teknik, inte utsläpp; tex får inte etanolbilar fortsatt förmånsstöd. Bäst vore teknikneutralt förmånsvärde som utgår från bilens faktiska utsläpp av fossil CO2, med Trafikverkets/Naturvårdsverkets beräkningsgrunder.
Sprid klarhet om supermiljöbilspremien; med Trafikverkets/Naturvårdsverkets beräkningsgrunder klarar också flertalet gasbilar och de allra snålaste etanolbilarna 50 g/km, med EU:s definition är det enbart elbilarna. Det vore synd om det bara blev elbilar.
Kommuner, storhandel, bostadsbolag bygger själva normala laddstationer och det finns motorvärmare, men snabbladdingsstationer kostar c:a en halv miljon och behöver statlig stimulans och är en förutsättning för att t.ex. taxi och många företag ska kunna ställa om.
Sätt ett slutår för nyförsäljing av fossilbränslebilen och ta fram en plan för hur man ska kunna bli fossilbränslefri eller fossilbränsleoberoende. Det skulle bli en viktig signal till marknaden.
Ge nationell sjöfart dispens på kravet på märkt bränsle för skattebefrielse (enkel administrativ åtgärd) alternativt ta bort skattebefrielsen av fossila bränslen för nationell sjöfart.

Styrmedel

Inför ett nytt stöd för investeringar som minskar koldioxidutsläpp och bidrar till strategisk utveckling av klimatarbete. Stödet ska vara tydligt och långsiktigt. Det måste utformas så att det inte diskriminerar små kommuner.
Inför en skatt på utsläpp av lustgas för att ge ekonomiska incitament till ökad lustgasrening.
Driv på för att starta ett system för frivillig utsläppshandel mellan städer. Detta skulle med fördel kunna införas mellan vänorter. I Sverige har vi kommuner som vill utsläppskompensera och en befintlig struktur med vänorter. Förhandligarna vid COP16 kommer att handla mycket om finansiering av åtgärder, detta skulle kunna bli ett av de mer effektiva systemen.

Källa: Klimatkommuner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *