Kommer vi få se många bötfällda upphandlare nu?

Sedan den 15 juli 2010 riskerar kommuner och andra upphandlande myndigheter som inte följer reglerna att få betala böter, en så kallad upphandlingsskadeavgift. I det enklaste fallet är det om man gjort en otillåten direktupphandling utan föregående annonsering.

Har ni utifrån er erfarenhet någon uppfattning om hur stort detta problem varit? Och kommer den nya lagtexten att ändra på detta?

– Jag vet inte hur stort problemet har varit eller är, men det finns där. Det är därför bra att regler om upphandlingsskadeavgift införs och jag hoppas att det kan leda till ett minskat antal otillåtna direktupphandlingar. De allra flesta upphandlande myndigheter och enheter är dock seriösa och ansvarstagande sådana och ägnar sig inte åt olagligheter utan vill göra rätt för sig samt göra bra affärer.
Anna Ulfsdotter Forssell, advokat Delphi

 

 

 

Ann Linde Koolman, Upphandlingschef, Alingsås kommun
Ann Linde Koolman, Upphandlingschef, Alingsås kommun
– Omfattningen är svår att bedöma. Vad jag har hört så känner många beställare/­inköpsberättigade till att det finns någon form av avgift numera, vilket kanske manar till korrekta upphandlingar på sina håll.
Ann Linde Koolman, Upphandlare, Alingsås kommun

 

 

 

 

Roland Pettersson, upphandlingskonsult.se
Roland Pettersson, upphandlingskonsult.se
– Jag har ingen egen erfarenhet av detta som gör att jag skulle vilja kalla det ett problem. Men det förekommer, eftersom jag ser artiklar i media som beskriver detta.
Att bryta mot lagen borde avskräcka i sig. Tillsammans med att det även kan bli dyrbart, tror jag gör att vi kommer att se ytterst få otillåtna direktupphandlingar som omfattar större belopp.
Roland Pettersson, upphandlingskonsult.se

 

 

 

Otillåten direktupphandling kan också handla om att en upphandling delas upp i flera mindre delar bara för att kringgå lagstiftningen. Hur vanligt är detta enligt din uppfattning?

– Inte heller här har jag någon uppgift om hur vanligt förekommande det är, men jag vet att det förekommer.
Anna Ulfsdotter Forssell, advokat Delphi

– En upphandling ska göras i konkurrens oavsett upphandlingsförfarande. Det är snarare enklare att göra en förfrågan som annonseras, där man möjliggör att anta mer än en leverantör. Har ingen uppfattning att detta är vanligt förekommande idag.
Ann Linde Koolman, upphandlare i Alingsås kommun

– Jag tror inte att det är särskilt vanligt.
Roland Pettersson, upphandlingskonsult.se

Enligt pressmeddelandet från KKV krävs det att någon leverantör vänt sig till domstol för att få ett ingånget avtal ogiltigförklarat. Först därefter kan KKV gå till domstol och begära upphandlingsskadeavgift. Vore det inte enklare om leverantören kunde vända sig direkt till KKV och låta dem pröva om det begåtts några fel vid upphandlingen?

– Konkurrensverket är tillsynsmyndighet och måste prioritera bland sina ärenden. När en otillåten åtgärd kan angripas av en skadelidande privat aktör i allmän förvaltningsdomstol bör detta ske i första hand. Den föreslagna ordningen är därför bra.
Anna Ulfsdotter Forssell, advokat Delphi

– Har inga synpunkter på detta.
Ann Linde Koolman, upphandlare i Alingsås kommun

– Enklare visst, men jag tycker det är bättre att låta domstolen hantera detta.
Roland Pettersson, upphandlingskonsult.se

Samtidigt införs nya undantagsregler för statliga och kommunala myndigheter. Kommer detta att innebära att verksamhet som kommunen driver i helägda bolag på en konkurrensutsatt marknad kan komma att undantas från Upphandlingsreglerna?

– Undantaget gäller i vissa fall när en upphandlande statlig eller kommunal myndighet upphandlar från en leverantör som den helt eller delvis äger. Undantaget gäller endast om den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över leverantören som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning.
– Det är svårt att säga hur stor tillämpning det införda undantaget får i Sverige. Jag vill dock betona att det inte är fråga om något automatiskt undantag utan en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om förutsättningarna inte är uppfyllda riskerar den upphandlande myndigheten att göra sig skyldig till en otillåten direktupphandling.
Anna Ulfsdotter Forssell, advokat Delphi

– Har inga synpunkter på detta.
Ann Linde Koolman, upphandlare i Alingsås kommun

– Som jag förstår det så är det så, men under en begränsad tidsperiod. Under tiden utreds om undantaget ska permanentas eller inte.
Roland Pettersson, upphandlingskonsult.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *