Kommunala bolag – men hur?

Den årliga nyhetsdagen för kommunala bolag arrangerades i Göteborg den 25 september, av Advokatfirman Lindahl, Göteborgs Stads stadsledningskontor och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), som är samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige. Kommunerna har tillsamman cirka 960 000 invånare, varav hälften bor i Göteborg.

Kommunala bolagsdagen

Erik Lindskog och Ela Skorupska, stadsjurister i Göteborg  och Mathias Sylwan, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting var mycket nöjda med en innehållsrik dag.

Det var en lång och intensiv heldag, med en stor mängd programpunkter. De tidigare skandalerna i Göteborg kommunala bolag bildade bakgrund men även storstadens problemen med utanförskap, arbetslöshet, gängbildning med skjutningar och andra former av maktkamp togs upp och sattes i ett större sammanhang av Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs universitet. Han redogjorde för de väldiga och mycket snabba samhällsförändringar som pågår, med globaliseringens inbyggda hot och möjligheter, där nya ekonomiska maktcentra växer fram, i söder och i öster. Han talade även om nationalstatens minskande roll och om den snabba urbaniseringen där vi kommer att ha mer än sex miljarder människor boende i städer om trettio år. Detta kommer att ställa enorma krav på städer och regioner i framtiden om inte de sociala konflikterna skall få slita sönder våra samhällen.
Affärsmässig samhällsnytta – Hot eller möjlighet?
Så löd rubriken på det föredrag som hölls av Lars-Bertil Ekman, VD i det nya koncernövergripande kommunala bolaget Stadshus AB. Bolaget har skapats i skuggan av och som ett direkt resultat av de nämnda skandalerna. Man vill skapa en tydligare styrning och kontroll från kommunens sida, över stadens alla bolag, men även för att skapa dialog och stöd för de olika bolagen.
För ett antal år sedan skall man från kommunens ledning ha sagt, att den dag vi behöver skriva ägardirektiv år våra bolag så kan vi lika gärna lägga ner dem. På den tiden togs till exempel ett beslut i koncernbolaget Framtiden, som hade det övergripande ansvaret för alla de kommunala bostadsbolagen, att man inte skulle bry sig om att upphandla enligt LOU. Detta motiverades med att det ändå inte fanns några sanktionsmöjligheter, vilket ju också stämde fram till 2010.
Den nya och annorlunda visionen, som presenterades av Lars-Bertil Ekman, lyder; En koncern i en stad – som skapar affärsmässig nytta med tydliga och konkreta resultat för göteborgarna.
Tre punkter pekas ut som centrala i detta arbete:
• Kommunala bolags uppgift är att verksamhetsmaximera snarare än vinstmaximera.
• Det innebär att affärsmässiga och politiska mål måste gå hand i hand.
• Stadshus AB:s uppgift är att ge stadens bolag rätt förutsättningar att klara skapandet av affärsmässig samhällsnytta.
För varje bolag som skall finnas kvar i koncernen krävs därför en ägaridé (varför äger vi bolaget), ett tydligt ägardirektiv (vilket alltså ofta har saknats) och en tydlig ägardialog, punkter som är helt nödvändiga i en strategisk ägarstyrning.
Lars-Bertil Ekman avslutade med en genomgång av ett antal av de kommunala bolagen, för att exemplifiera vad olika konkreta åtgärder kommit att innebära för verksamheterna och hur man tänker sig den framtida utvecklingen i en stad som fortfarande har cirka 100 aktiva bolag.
Gunnar Lyckhage

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *