Kommunerna höll igen under 2009

486 miljarder kronor kostade kommunernas verksamhet under 2009. Det är en blygsam ökning med 2,4 procent jämfört med föregående år. Mellan 2006 och 2008 har den årliga kostnadsökningen legat nära 5 procent.

Individ- och familjeomsorgen var den verksamhet som ökade mest under 2009 och kostade totalt 32,5 miljarder kronor (ökningen var 7,6 procent).

Kommunerna lägger ut alltmer verksamhet på entreprenad. Förra året köptes verksamhet för 80,3 miljoner kronor, vilket är en ökning med 11,4 procent. Den årliga ökningen mellan 2006-2008 låg på samma höga nivå. Två tredjedelar av köpen görs från privatägda företag.

Utgifterna för investeringar minskade något, vilket troligtvis är en effekt av finanskrisen.

Både överskott och tillgångar ökar.

Kommunernas resultaträkning visar ett överskott på 10,6 miljarder kronor, vilket är en ökning med 3,6 miljarder jämfört med 2008. Det finns flera orsaker till det överskottet. Skatteintäkterna ökade med 5,7 miljarder och sänkningen av försäkringspremien till AFA Försäkring innebar en kostnadsreduktion för hela kommunsektorn med 5,2 miljarder kronor.

Kommunernas sammanlagda balansräkning visade en ökning av tillgångar med 32,7 miljarder kronor till 608,1 miljarder kronor. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser fortsätter att öka i kommunerna.

Slutligen kan vi konstatera att den enskilt största kostnadsposten i kommunerna är personalkostnader och den största inkomstkällan är kommunalskatten.

Källa: Statistiska Centralbyrån

Annan tillgänglig statistik:

Ett urval av jämförelsetal för verksamheter och kostnader för kommuner finns på www.kommundatabas.se.

Uppgifter från kommunernas bokslut pulibceras i böckerna Offentlig ekonomi på riksnivå och som nyckeltal på kommunnivå i Vad kostar verksamheten i Din kommun?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *