Konkurrenskraft med globalt varumärke

För snart ett år sedan blev myndigheter skyldiga enligt lag att ha ett miljöledningssystem. Med varumärket EMAS kan myndigheter visa för omvärlden att man arbetar för en ständig förbättring av sitt miljöarbete, i de flesta fall utöver vad lagar och föreskrifter säger.

Det främsta syftet med EMAS är att få företag och organisationer att systematiskt utveckla sitt miljöarbete utöver lagstiftningen. Detta sker genom att sätta upp mål och åtgärdsprogram samt att utvärdera miljöförhållandena i verksamheten. EMAS ställer krav på en öppen och årligt granskad miljöredovisning.

Noggrann utredning
EMAS, Eco Management and Audit Scheme, är EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning baserat på ISO 14001, men innehåller också andra delar som gör ett miljöledningssystem komplett och grundligt.
Tydligare och noggrannare miljöutredning, miljöredovisning, kontroll och certifiering samt användning av EMAS-logotypen är fördelarna jämfört med ISO 14001. I EMAS ingår även krav på en oberoende granskning av ett ackrediterat certifieringsorgan.

– Med EMAS ska det bli bättre och lättare för upphandlare att aktivt jobba med miljöfrågor där resultatet inte bara blir en stämpel men också ett genuint arbete, säger Petra Michélsen, VD Yggdrasil Miljömanagement.

Petra som startade och driver miljökonsultföretaget Yggdrasil har både stora och små kunder inom framför allt den offentliga sektorn.

– Med EMAS blir arbetet fördjupat, tydligare och mer strukturerat. Det ställs högre
krav på kommunikation, kunder och leverantörer och därför är EMAS ett bra verktyg.

Kvalitet lika viktigt
Miljöfrågor är grunden för Yggdrasils verksamhet men de är även specialiserade på kvalitetsfrågor.
– Kvalitet ger en ytterligare dimension åt miljöarbetet där också kunderna ställs i fokus. Ett aktivt miljöarbete kan förbättra kvaliteten för kunderna.

Både kvalitets- och miljöfrågorna handlar ju om att använda resurserna på rätt sätt. Till exempel jobbar vi med kvalitetsförbättring inom vården för en effektivare organisation och ökad trivsel bland patienter och personal men utifrån ett miljöperspektiv som på längre sikt ska ge ökad hälsa för alla. Exempelvis genom att arbeta fram bra inköpsrutiner, där kvalitets- och miljökrav ställs redan från början, så att det miljöfarliga avfallet minskar.

Behovsanpassat
När ett miljöarbete påbörjas i en organisation är det beroende på den befintliga strukturen som avgör hur arbetet och nya rutiner ska utföras.

– I små verksamheter är det inte alltid nödvändigt att ett skriftligt dokument behövs utan en muntlig förändring av en rutin kan räcka. Ett problem som är vanligt bland företag är att gamla förlegade dokument inte tas bort när uppdateringar sker vilket minskar överskådligheten. Nu ska systemen vara enkla, lättförståeliga och användarvänliga.

– Vi hjälper till att ta bort gammalt, förnya existerande eller lägga till det som saknas för att miljöarbetet ska kunna flyta på så enkelt som möjligt, fortsätter Petra.

Det pedagogiska alternativet
EMAS Easy är en metod att införa EMAS på. EMAS EASY riktar sig i första hand till små och medelstora organisationer men fungerar även för större verksamheter. Tanken är att det ska vara en pedagogisk, lättsam och rolig metod som ska locka fler att arbeta systematiskt med miljöfrågor och miljöledning.

För att enklare kunna uppnå kraven i EMAS-förordningen har man i EMAS Easy modellen delat in införandet i 30 steg.

– Konsulten förklarar de olika steg som ska tas för att nå EMAS varefter kunden tillsammans med konsulten arbetar praktiskt med några steg åt gången..
Mycket fokus läggs på att få med sig personalen i arbetet och att arbetet ska vara så konkret och tydligt som möjligt. Till exempel när ett tillverkandeföretag ska kartläggas utgår man från verksamhetens planritning och går runt i verksamheten och prickar in på kartan var olika typer av miljöpåverkan (rent fysiskt) uppstår. Under rundvandring upptäcker verksamheten sina viktigaste miljöaspekter och de kommer samtidigt på en massa förbättringsåtgärder.

Det blir väldigt tydligt och konkret när man ser var kemikalierna verkligen står och hur det ser ut där de hanteras därmed kan man göra den hanteringen säkrare.
I ett tjänsteföretag däremot är miljöpåverkan inte alltid lika tydlig. Här kanske man måste tänka till lite och tänka flera led för att hitta de riktiga förbättringarna. Oftast handlar det om inköp och transporter och vilka krav som finns på verksamheten.

– Enkla åtgärder som att fråga personalen hur de tycker vissa saker sköts på företaget som exempelvis avfallshantering och hur engagerad ledningen är också ett bra verktyg för att få en inblick i vad som är de viktigaste frågorna att arbeta med. Att engagera personalen är ett bra sätt att få ett mer personligt och nära samarbete kring miljö- och kvalitetsfrågor, säger Petra Michélsen.

Ökat deltagande
Medlemsstaterna och EU-kommissionen ska se till att allt fler organisationer arbetar utifrån miljöledningssystem såsom  EMAS. Oftast är det de mindre organisationerna som har svårast att ha tid och råd att arbete med  miljöstyrningen i företaget.
Men med olika införande av metoder såsom EMAS EASY ska det bli lättare genom särskilt anpassad information, rimliga registreringsavgifter och tekniska stödåtgärder.

Stina Rangmar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *