Konkurrensutsätt direktupphandlingarna

Mindre statliga myndigheter är sämst på att dokumentera sina direktupphandlingar. Det framkommer av en undersökning som Konkurrensverket genomfört. Bäst är kommunerna.
– Generellt tycks kommunerna i högre grad än de statliga myndigheterna ha infört rutiner för såväl dokumentation som konkurrensutsättning. Små statliga myndigheter är de som i minst utsträckning har riktlinjer för direktupphandlingar samt dokumenterar och konkurrensutsätter dem, säger Konkurrensverkets avgående generaldirektör Dan Sjöblom i förordet till rapporten.
Viktigt konkurrensutsätta
Tillsynsmyndigheten betonar att det är viktigt att konkurrensutsätta även direktupphandlingarna, eftersom det innebär flera risker att tilldela kontrakt eller göra inköp utan konkurrensutsättning: ”Det handlar om att det uppstår stora möjligheter till korruption. Men även att myndigheten riskerar att betala onödigt mycket eller få onödigt låg kvalitet. Dessutom finns en risk att nya lösningar och innovationer som kunde varit till nytta för myndigheten aldrig kommer ifråga.”
Sedan den 1 juli 2014 är det obligatoriskt för upphandlade myndigheter att ha riktlinjer för direktupphandling och att dokumentera direktupphandlingar över 100 000 kronor. Konkurrensverkets kartläggning visar att knappt nio av tio upphandlande myndigheter har antagit sådana riktlinjer och drygt nio av tio uppger att de dokumenterar direktupphandlingar. Verkligheten ger dock en annan bild.
Enkätsvar kontra verklighet
Konkurrensverkets erfarenheter från tillsynsärenden avseende otillåtna direktupphandlingar ger inte en lika positiv bild som enkätsvaren när det gäller om upphandlande myndigheter dokumenterar sina direktupphandlingar över 100 000 kronor.
Konkurrensverket har vid flera tillfällen i samband med tillsynsärenden konstaterat att dokumentation av direktupphandlingar har saknats. Skillnaderna kan ha flera orsaker. Det främsta skälet är att Konkurrensverkets tillsynsärenden har ett snedvridet urval där de upphandlande myndigheter som inte har bra rutiner på plats rimligen är överrepresenterade. ”I tillsynsärenden som rör otillåtna direktupphandlingar kan vi se att vissa upphandlande myndigheter återkommer”, konstaterar verket.
Så gjordes urvalet
Urvalet gjordes bland upphandlande myndigheter som besvarade webbenkäten och som utifrån svaren förväntas ha fungerande rutiner för detta. För att identifiera dem användes två kriterier:
– att det fanns riktlinjer för direktupphandlingar och
– att man dokumenterat mer än 20 direktupphandlingar över 100 000 kronor såväl 2014 som 2015.
Totalt uppfyllde 73 upphandlande myndigheter båda kriterierna. Bland dessa valdes 15 upphandlande myndigheter ut: sex kommuner, tre landsting och sex statliga myndigheter. Urvalet gjordes för att få såväl en geografisk spridning på de upphandlande myndigheterna som en spridning utifrån hur många direktupphandlingar som dokumenterades 2015.
Fakta om rapporten
Direktupphandlingar – en kartläggning av riktlinjer och rutiner.
Konkurrensverkets rapportserie 2016:11.
Läs hela här: http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2016-11.pdf
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *