Kontrollavgift höjd med 40 procent

Livsmedelsverket har höjt sin kontrollavgift med 40 procent, något som ogillas av mindre livsmedelsproducenter.
– På en konkurrensutsatt marknad hade ett sådant här tilltag inte varit möjligt, säger Anna Kaijser, Branschansvarig LRF Lokal Mat & Dryck.

Taxan för 2020 ligger på 1720 kronor per timme, jämfört med 1225 kronor i fjol. Enhetsaxa gäller oavsett storlek på livsmedelsföretaget, vilket fått många mindre aktörer att ryta ifrån, rapporterar nyhetsbrevet fPlus.

Enligt Land Lantbruk kräver nu mindre matproducenter att riksdag och regering ska agera mot Livsmedelsverkets avgiftshöjning.

Anna Kaijser, sammanhållande tjänsteman inom Lokal Mat & Dryck där LRF är en av nio aktörer, har varit i kontakt med Livsmedelsverket och påtalat det hon menar är orimliga avgiftshöjningar och hur dessa slår mot mindre företagare.

Anna Kaijser, LRF.

OFFENTLIGA AFFÄRER har intervjuat henne.

Hur omfattande upplever du att problemet är?

– Höjningen av tillsynsavgifterna är generell och har så vitt jag känner till drabbat alla som berörs av livsmedelstillsyn. Våra medlemmar tillhör de mindre livsmedelsföretagarna och är en ”tillsynstung” grupp av företagare i så mening att de möts av många myndigheter som har i uppgift att kontrollera deras verksamhet. Den sammanlagda bördan och kostnaden av tillsynsavgifter blir för många oproportionerligt hög i relation till verksamhetens storlek.

– Därutöver har många också kostnader för tredjepartscertifieringar. Dessa är så klart frivilliga men i realiteten har de idag blivit ett ”måste” för att överhuvudtaget ges tillträde in i flera marknadskanaler. Den sammantagna upplevelsen blir att man som företagare ägnar mycket tid och administration åt tillsyn och revisioner. Man gör detta med gott resultat, men möjligheten att minska sin avgift genom att vara duktig är i stort sett obefintlig i nuvarande system.

Dubbelarbete i tillsynen
– Man upplever dessutom att man utför en hel del dubbelarbete i tillsynsarbetet – att flera instanser efterfrågar och tar betalt för samma egenkontrollarbete. Det är inte ovanligt att en liten livsmedelsproducent med diversifierad verksamhet och omsättning mellan 600 – 1000 tkr har sammanlagda tillsyns-och certifieringsavgifter som uppgår till 30-40 tkr, varav avgiften  från SLV är ca hälften.

Enligt Anna Kaijser skickar det signaler som skapar misstroende och riskerar leda till en ineffektiv myndighetsutövning när man som tillsynsmyndighet genomför nära 40-procentiga höjningar av kontrollavgiften .

– På en konkurrensutsatt marknad hade ett sådant här tilltag inte varit möjlig, menar hon.

Läste att någon företagare överklagat avgiften och att antalet timmar då skrevs ner. Har detta hänt vid flera tillfällen och är det en framkomlig handlingsväg för era medlemmar?

– Jag har ingen uppfattning om hur många som överklagat, men tycker absolut att det kan var något att överväga om man som företagare har ork och resurs att göra det. Tyvärr tror jag att många är medvetna om att en överklagan riskerar att nekas, och att det istället ökar på känslan av frustration, och att man därför avstår.

Hur tacklar LRF på sikt problematiken med de höga avgifterna? Har ni lyft frågan politiskt?

– Vi har framfört att vi tycker det här är ett orimligt tilltag till både Näringsdepartementet och Livsmedelsverket. Vi tar också del i den referensgrupp som är kopplad till Livsmedelsverkets arbete med att ta fram en ny riskklassningsmodell för livsmedelskontrollen. Där vill vi verka för att den nya modellen skall leda till en mer kostnadseffektiv tillsyn för företagaren, att det skall löna sig att göra rätt, samt att tillsynen tar hänsyn till tredjepartscertifieringar och att det ger väsentligt utslag på den slutliga kontrollavgiften, säger Anna Kaijser och fortsätter.

– Vi anser också att man som myndighet måste kunna ge livsmedelsföretagare möjlighet att bedriva sin verksamhet med adekvat tillsyn där kontrollavgiften står i rimlig proportion till verksamhetens storlek.

 Vill du anföra något mer i sakfrågan?

– God myndighetsutövning är ett prioriterat och viktigt område för oss. När företagaren upplever att tillsynen av deras verksamhet genomförs på ett rättssäkert, kompetent och effektivt sätt så ökar det förtroendet för den berörda myndigheten.

– Genom att målmedvetet arbeta med sådana mjuka faktorer, där man åstadkommer förflyttningar i attityd med ett mer företagsfrämjande perspektiv, möjliggör man att systemet blir effektivare, och att såväl skattemedel som företagares resurser används på ett klokare sätt. Och det borgar för att konsumenten kan njuta av fler goda och säkra livsmedel, vilket inte minst finns som ett uttalat mål i den Nationella Livsmedelsstrategin, avslutar Anna Kaijser.

LRF-expert: ”stort problem”
LRF:s expert på konkurrenskraft och regelförenklingar, Lars-Erik Lundkvist, menar att sådana avgiftshöjningar aldrig skulle fungera på en normal marknad. OFFENTLIGA AFFÄRER ställde frågor även till honom.

Hur omfattande upplever du att problemet är?
– Att avgifter plötsligt höjs kraftigt (+30-40 procent) gillas väl knappast av någon berörd företagare. Det är alltså ett stort problem. Företagen kan ju inte höja sina priser för att täcka kostnadsökningen. Men i myndighetsledet går det bra eftersom det bara finns en aktör. Detta leder till orimliga effekter. 

Läste att någon företagare överklagat avgiften och att antalet timmar då skrevs ner. Har detta hänt vid flera tillfällen och är det en framkomlig handlingsväg för era medlemmar?
– Många företag har säkert haft kontakt med SLV och haft synpunkter men att överklaga beslut rättsligt är för många ett stort steg att ta. Och småföretagare har som regel annat att göra. Men det är väldigt bra att ett företag gått vidare den rättsliga vägen så att frågan om rimligheten i avgifterna prövas. Det behövs verkligen.

Hur tacklar LRF på sikt problematiken med de höga avgifterna? Har ni lyft frågan politiskt?
– Vi har framfört våra synpunkter till Näringsdepartementet och det har även lämnats in riksdagsmotioner i ärendet. Kraftiga avgiftshöjningar går ju stick i stäv med budskapet i den nationella livsmedelsstrategin, att vi ska ha en konkurrenskraftig svensk produktion av livsmedel som ökar. Om inte myndigheterna agerar i linje med detta urholkas förtroendet för politiska beslut. 

Vill du anföra något mer i sakfrågan?
– Man får naturligtvis ha respekt för att Livsmedelsverket ska kunna utföra sitt traditionella kontrolluppdrag. Det är viktigt för folkhälsan m.m. Men myndigheter behöver också ha bra kontakter med företag som vill utvecklas. Särskilt för småföretagare är det viktigt att känna att myndigheterna jobbar både med främjande/service samt med tillsyn/kontroll.

”Vi har tagit för litet betalt”
Erikur Einarsson, områdeschef för Område kontroll på Livsmedelsverket uppger för OFFENTLIGA AFFÄRER att man nåtts av kritiken mot den 40-procentiga höjningen av avgifterna.

Han menar att Livsmedelsverket har tagit för litet betalt tidigare och att det inte är trevligt att behöva genomföra en så stor höjning. Samtidigt har verket ett uppdrag att genomföra den lagstadgade tillsynen som ska vara självfinansierade, med undantag av slaktkontrollen. Där finns vissa subventioner som tar hänsyn till de mindre slakterierna.

Kontroller i hela landet
Erikur Einarsson uppger att man har 1200 företag att kontrollera, med 20 årsarbetskrafter i hela landet, vilket innebär stora kringkostnader. Inga anslag utgår till den ordinarie tillsynen.

Det ligger inte inom Livsmedelsverkets mandat att minska kostnaderna för de mindre företagen. Dock finns en möjlighet till sänkt avgift baserat på erfarenhetsklassning. Ett företag som skött sig kan sänka sin avgift med upp till 50 procent. Verket jobbar nu med effektivisering genom en ny organisation som implementerades för ett år sedan.

Bär sina kostnader
På Livsmedelsverkets webbplats framgår det att man under 2019 omorganiserade sin kontroll. Detta har lett till en effektivare kontrollorganisation där kontrollen av slakterier och vilthanteringsanläggningar respektive övriga livsmedelsanläggningar bär sina egna kostnader för kontrollerna. För att täcka de kostnader som kontrollen har behövde timtaxan därför höjas, heter det.

Läs mer om Livsmedelsverkets kontroller och avgifter. Klicka här.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.