Krav på många referenter är ett problem

Offentliga upphandlingar kräver referenser för att styrka företagets förmåga och kapacitet. Bemannia som har många kunder i offentlig sektor rapporterar att tjänstemännen är trötta på att vara referenter och ställer helt enkelt inte upp.

– I många av de kommunala upphandlingar som bemanningsföretagen medverkar i krävs oproportionerligt många referenser, skriver Bemannia i ett pressmeddelande.

I till exempel SKL Kommentus aktuella upphandling krävs nu 15 skriftliga referenser – nyligen ändrades detta från 45 referenser.

– Det är inte helt ovanligt att minst 25 referenser eller fler krävs. Många av de referenter bemanningsföretagen nyttjar är trötta på att vara referenter för att de ställt upp många gånger, tycker det är tidskrävande eller helt enkelt inte vill ställa upp och då blir det problematiskt, skriver Bemannia.

Referenstagning
I vissa referenstagningar krävs att bemanningsföretagen lämnar kontaktuppgifter till sina referenter som den nya beställaren kan ringa upp för att få verifikation på att uppdraget är utfört. I dessa fall behöver referenten bara bekräfta eller neka.

– Det händer ofta att referenter inte velat svara på samtal från den aktuella upphandlaren trots att det bara skulle ta ett par minuter av dennes tid. Det har hänt oss att en referent inte velat konfirmera att de ens har haft en av våra konsulter hos sig, vilket vi tycker är mycket märkligt. I ett av våra fall har vår konsult varit hos det kommunala bolaget i över 4 år så det är inte fråga om en missnöjd kund” säger Staffan Bruzelius, koncernchef, Bemannia Group.

I andra typer av referenstagning rings referenterna upp för verifiering och för att ge betyg på utfört bemanningsuppdrag. I ytterligare en typ av referenstagning krävs en skriftlig referensgivning. En enkät med olika frågor och svarsalternativ skickas ut till referenter där de uppmanas besvara enkäten och returnera den.

– I dessa typer av referenstagningar är det ännu svårare att få referenter att ställa upp. Många av referenterna är inte intresserade, de kan inte, är inte tillgängliga eller vill helt enkelt inte svara på referenstagning och då svar uteblir stryks referenten och bemanningsföretaget blir inte godkänt på området som upphandlingen avser.

SKL Kommentus blankett för referensuppdrag hänvisar till kap. 11§ LOU ”I det fall uppdragsgivaren (referenten) är en offentlig organisation ska uppdragsgivaren (referenten) underteckna handlingen”.

– Jag tycker att de referenterna ska hålla sig till lagen men jag tycker samtidigt att upphandlaren inte ska kräva så överväldigande många referenser för varje upphandling och att det ska gå att verifiera att ett uppdrag har skett på annat sätt – via orderbekräftelser eller avropsdokument. Om en referent inte besvarar ett utskickat mail från upphandlaren så stryks vårt anbud och vi får aldrig tillfälle att täcka den bristen. Vi åker helt sonika ut ur upphandlingen för ett obesvarat mail. Det är inte rättvist, skriver Staffan Bruzelius, koncernchef, Bemannia Group.

Avslutningsvis så tackar han dock alla de referenter som dagligen ställer upp på dessa referenstagningar.

– Dessa personer ska ha all heder och tack för sin medverkan – trots att det ibland kan bli lite för mycket, skriver Staffan Bruzelius.

Källa: Bemannia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *