Kräver hårdare tag mot korruption

Det krävs hårdare tag mot korruption, bland annat i form av högre företagsböter. Det skriver Natali Phalén, generalsekreterare vid Institutet mot mutor (IMM) och nyligen intervjuad som PROFIL i senaste utgåvan av OFFENTLIGA AFFÄRER.
Hennes debattartikel publicerades i Svenska Dagbladet den 6 juni 2017. ”Korruption är en parasit som, om den får fäste, äter upp fundamentet för ett demokratiskt samhälle – tilliten. Korruption sätter därtill konkurrensneutraliteten ur spel och medför ett hinder mot handel och en sund marknad”, skriver Natali Phalén.
Vad vill Natali Phalén då se för åtgärder?
– För det första krävs hårdare tag mot före­tag som genom brister i regelefterlevnad och kontrollsystem möjliggör mutbrott. Mut­domar där företagsbot har dömts ut har ­sedan nuvarande mutbrottslagstiftning infördes år 2012 dömts ut i färre än 20 fall, menar Natali Phalén.
Hon pekar på en statlig utredning (SOU 2016:82 En översyn av lagstiftningen om företagsbot). Där anges att företagsbot dömdes ut i sammanlagt 736 domar under åren 2009–2014, varav enbart en bråkdel avser överträdelser av mutbrottslagstiftningen.

Löjligt små belopp
– Med två undantag har ingen företagsbot överskridit en miljon kronor och den högsta företagsbot som har dömts ut för mutbrott uppgår till 3 000 000 kronor. Det är ur ett företagsperspektiv inga avskräckande siffror och är ur ett internationellt perspektiv nästintill löjligt små belopp, framhåller generalsekreteraren.
För det andra anser hon att arbetet mot korruption måste prioriteras ytterligare.
– Medierna har rappor­terat att få mutmisstankar ger fällande domar, bland annat eftersom Riksenheten mot korruption kämpar med bristande resurser inom den egna organisationen men främst vad gäller tillgång till polisiära resurser, påpekar Natali Phalén. Hon skriver:
”Liksom åläggande av företagsbot är brottet en markering av vikten av tonen från toppen. Det är därför oroväckande att möjligheten att komma åt brister i detta ansvar till del tycks bero på resursbrister. Tonen från den absoluta toppen – politiken – blir i denna del att arbetet mot korruption inte är viktigt nog.”

Mer kunskap krävs
För det tredje krävs ett större kunskapsunderlag kring hur såväl svensk korruption tar sig uttryck som i vilken mån svenska företag begår överträdelser av mutbrottslagstiftningen på utländsk mark. Det senare har också framhållits av Brottsförebyggande ­rådet i en rapport från år 2013 (Brå rapport 2013:15). Någon senare rapport som fyller på denna kunskapslucka har emellertid inte publicerats.
– Tonen från toppen måste signalera en nolltolerans mot mutor och korruption. I detta ingår tilldelning av adekvata resurser för att utreda och lagföra överträdelser av mutlagstiftningen även avseende de mer komplicerade uppläggen. I detta ingår också tilldelning av adekvata resurser för att höja medvetande­nivån om var riskerna för korruption finns och hur dessa risker ser ut genom bland annat strukturerad forskning på området, avslutar Natali Phalén.
Läs hela artikeln via länken: https://www.svd.se/lojligt-sma-belopp-nar-foretag-doms-for-mutor/om/debatt
Bilden: Natali Phalén, IMM.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.