Kulturvärden går förlorade

Risken med dagens byggboom och kompetensbrist i kommunerna är att unik och skyddsvärd bebyggelse för alltid går förlorad.
Det menar Riksantikvarieämbetet som sammanställt en rapport efter att ha granskat 110 byggärenden i 25 kommuner.
Knut Weibull, överantikvarie på Riksantikvarieämbeten, skriver i Dagens Samhälle (2018-11-22) att kulturmiljöer viktiga för en hållbar samhällsutveckling av flera skäl.
”De är viktiga för en historisk förståelse av platsen, vilket i sig ökar attraktionskraften och kan verka tilltalande för både boende och besökare. Det är också vår skyldighet mot kommande generationer att främja en långsiktigt hållbar livsmiljö. I den ingår att vårda bebyggelse med utpekade kulturvärden.”

Oersättliga kulturvärden
Riksantikvarieämbetet har tidigare varnat för att byggboomen hotar oersättliga kulturvärden i den byggda miljön. Skälet är att kommunerna saknar resurser och kompetens för att ta tillvara dessa värden i den kommunala byggprocessen.
Riksantikvariämbetet har i en fördjupad studie, Kulturvärden försvinner i byggprocessen, undersökt hur det sett ut i 110 byggärenden fördelade över 25 kommuner. Hur mycket hänsyn tas när byggnader ska ändras och hur skiljer sig kommunerna åt i hanteringen?
– Tyvärr har våra farhågor att det inte fungerar som det är tänkt besannats, konstaterar Knut Weibull.
Bilden: Knut Weibull. Foto: Riksantikvarieämbetet.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.