Kustbevakningens otillåtna direktupphandlingar

Konkurrensverket har granskat Kustbevakningens inköp och konstaterar att myndigheten vid flera tillfällen har skrivit avtal utan att följa reglerna.

Kustbevakningen har bland annat köpt in vattenskotrar, oljelänsar och högfartsbåt utan att först annonsera, och hänvisar till undantagsbestämmelserna om kompletterande anskaffningar i lagen om offentlig upphandling. Kontrakten ingicks under 2009 och därmed är bestämmelserna som gällde före den 15 juli 2010 tillämpliga.

Upphandlande myndigheter har i vissa situationer rätt att använda sig av ett förhandlat förfarande eller en begäran om anbud utan föregående annonsering. Konkurrensverket påpekar att detta undantag ska användas restriktivt och att den upphandlande myndigheten måste kunna visa att det föreligger sådana omständigheter som berättigar undantag. Enligt Konkurrensverket har Kustbevakningen inte visat att det har funnits förutsättningar för att frångå procedurreglerna för ett öppet eller ett förenklat förfarande. De aktuella kontrakten är därmed att anse som otillåtna direktupphandlingar.

Kustbevakningen har med anledning av Konkurrensverkets tillsyn gjort en intern översyn av sina upphandlingar, upphandlingsrutiner och upphandlingsorganisation och funnit en rad brister. Kustbevakningen uppger att man tänker vidta åtgärder för att fortsättningsvis säkerställa att reglerna följs.

Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *