Lätt att göra fel när kvalitet ska med i anbuds­utvärderingen

Om pris och kvalitet ska vägas samman vid anbudsvärderingen så bör det ske genom att kvalitet värderas, inte genom att anbudspriserna räknas om till poäng.

Så kan man sammanfatta läget för hur man bör använda utvärderingsmodeller i upphandlingar, menar Rikard Blom, VD på e-Avrop AB.

Offentliga upphandlare är duktiga på den juridiska biten i en upphandling men när det gäller den affärsmässiga delen som handlar om vikt, transparens och förutsägbarhet blir bilden mer splittrad. Här finns ingen samsyn eller gemensam definition. Det menar Rikard Blom, på e-Avrop AB.

− Utvärderingsmodellen styr valet av vinnare och uttrycker våra preferenser för vilka egenskaper vi söker i ett anbud och är i och med det den enskilt viktigaste faktorn vid upphandling. Det är därför obegripligt att en så stor del av offentlig upphandling nästan uteslutande handlar om den formella delen och en så liten del om den affärsmässiga, säger Rikard Blom.

Det senaste året har det publicerats tre tunga rapporter från tillsynsmyndigheten i upphandlingsfrågor, Konkurrensverket. Slutsatsen man kan dra av dessa forskningsrapporter och förhandsutlåtanden är att pris och kvalitet inte bör viktas utan att kvaliteten i stället ska prissättas.

Rikard Blom tar upp ett exempel på hur fel det kan bli. I Kammarkollegiets upphandling av upphandlingsstöd i våras viktades pris till 10 procent och kvalitet till 90 procent.
− Anta att ett anbud får en poäng mer i kvalitet än de tio procent av poängen som är möjligt att uppnå för bästa pris. Då har inte priset längre någon betydelse, en anbudsgivaren kan ta vilket pris som helst och kan inte förlora. Det är ett ganska talande exempel på konflikten mellan affärsmannen och juristen i offentlig upphandling. Ingen affärsman skulle någonsin göra en sådan affär, faktum är att ingen av oss skulle göra en sån affär privat heller.

Kammarkollegiet hävdar att upphandlingen gått rätt till, och att anbudet med lägst pris och bäst kvalitet vann. Men Rikard Blom menar att som man frågar får man svar.
− Det är en sak att hävda att man har räknat som man sagt, och nöja sig med det eftersom man följer lagen. Problemet är att man inte skiljer på mål och medel. Att räkna som vi sagt är inget mål det är ett medel. Det är att räkna ut det vi vill veta som är målet.

Han tycker att det är oroväckande att Kammarkollegiet som har i uppgift att reda ut begreppen begår sådana uppenbara fel.
− Kammarkollegiet verkar inte heller ta någon hänsyn till vad deras egen tillsynsmyndighet, Konkurrensverket, rekommenderar. För en utomstående ser det faktiskt ut som om man inte samarbetar speciellt bra, säger Rikard Blom.

Budskap till politikerna
Det är inte helt ovanligt att politiker och förvaltningschefer har åsikter om viktning i den egna förvaltningens upphandlingar. Ofta är det att kvalitet ska viktas högre än pris som ett uttryck för en strävan mot hög kvalitet inom exempelvis vård och omsorg.
− Det kan vara svårt för en upphandlare att stå emot dessa krafter. Därför är det extra angeläget att Kammarkollegiet tar tillfället i akt och med utgångspunkt från alla forskningsrapporter och förhandsutlåtanden definierar affärsbegreppen vikt och transparens. Det är också viktigt att ta fram en metod som leder oss rätt när vi ska beskriva vad som är vårt behov, vilka egenskaper i ett anbud vi premierar och hur dessa kan komma att påverka vår budget.

Till politikerna vill han gärna påtala att handla till lägsta pris inte automatiskt innebär dålig kvalitet.
− Det är ställda skallkrav som avgör nivån på lägsta godtagbara standard. Bäst kvalitet är inte alltid bäst. Vore det så skulle vi bara ha Rolls-Royce som tjänstebilar. Det ska vara ”rätt” kvalitet i förhållande till våra behov. Det är kraven för att nå denna nivå vi bör försöka uttrycka i form av skallkrav. I dag finns en övertro på utvärdering. Bara för att man utvärderar kvalitet med någon ”klurig” utvärderingsmodell betyder det inte att man plötsligt får mer kvalitet för pengarna. Det finns alltid en affärsmässig och naturlig koppling mellan pris och kvalitet. Vi får det vi betalar för, säger Rikard Blom.

Vad säger Konkurrensverket egentligen?
Det senaste året har Konkurrensverket berört frågan i tre rapporter. Samtliga går att hitta på www.kkv.se.
Rapporten En logisk fälla, december 2009
Rapporten Att utvärdera anbud, oktober 2009
Uttalande i mål nr 3014-09 Veolia Transport AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *