Låg andel IT-sourcing i offentlig sektor

Den offentliga sektorns IT-kostnader uppgår till drygt 40 miljarder kronor. Av detta har endast 3,1 miljarder kronor konkurrensutsatts och överförts till externa IT-leverantörer.

Institutet för informationsteknologi (www.ifi.se) har kartlagt IT-verksamheten i kommuner, landsting och stat. Rapporten visar en ovillighet att utkontraktera sin IT-verksamhet i offentlig sektor.

– Det är uppseendeväckande är att den offentliga sektorns kärnverksamhet – förskolor, grundskolor, hemtjänst, äldreboende och vårdcentraler – konkurrensutsatts och överflyttats till marknadens aktörer på ett helt annat sätt än IT-verksamheten i den offentliga sektorn, konstaterar Björn Stolpe, VD på Ifi.

I rapporten ”IT-sourcing i offentlig sektor” redovisas bland annat:

IT-kostnader i kommuner, landsting och stat uppgår till cirka 40 miljarder kronor per år. Det motsvarar den samlade kostnaden för hela det svenska försvaret eller kommunernas totala satsning på kultur och bibliotek.

Idag uppgår IT-outsourcingen i offentlig sektor till cirka 3,1 miljarder kronor per år.

Rapporten redovisar flera exempel på hur kostnader för IT-verksamhet har reducerats med 20-25 procent då hela eller delar av IT-leveranserna konkurrensutsatts. Falkenbergs kommun beskrivs som ett bra exempel på hur outsourcing kan effektivisera IT-verksamheten med 30-50 procent.

Den offentliga sektorns mix av sourcingformer innebär att nära 90 procent av den totala IT-verksamheten bedrivs i egen regi, 8 procent har konkurrensutsatts och överförts till externa leverantörer. Den interoffentliga sourcingen uppgår till 3 procent.

De främsta anledningarna för IT-outsourcing är att reducera kostnader och att kommunen löpande kan tillgodogöra sig den pris- och prestandautveckling som sker inom IT. Krav på ökad tillgänglighet och möjlighet att koncentrera sig på kärnverksamhet är andra viktiga mål med utkontraktering.

I Sverige är den offentliga sektorns andel av outsourcad IT-verksamhet minst, jämfört med övriga Europa. I Storbritannien är den störst.

Kärnverksamheter i kommuner och landsting har utkontrakterats i betydligt större omfattning än IT-verksamhet. Andelen outsourcad IT-verksamhet uppgår till 5-12 procent. I vissa fall har kärnverksamhet i form av förskolor och primärvård utkontrakterats med så mycket som 98 respektive 43 procent.

De största kommunerna och landstingen har outsourcat mest. De små kommunerna har i stor utsträckning valt att behålla sin IT-verksamhet.

Få kommuner norr om Dalälven har utkontrakterat sin IT-verksamhet.

Kommuner med borgerlig majoritet har utkontrakterat mest IT.

Rapporten avslutas med en genomgång av hur Lagen om offentlig upphandling (LOU) tillämpas i samband med upphandling av outsourcingtjänster.

Källa: Institutet för informationsteknologi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *